Jaarverslag

Paragrafen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de impact die corona heeft gehad op de financiën binnen de jaarrekening. Er wordt een samenvatting gegeven van de effecten op de baten en lasten per programma en overige onderdelen zoals de paragrafen, balans, de incidentele baten en lasten, begrotingsrechtmatigheid en dergelijke.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  1. Het financieel zichtbare effect van corona;
  2. De niet financieel zichtbare effecten corona;
  3. Overzicht van alle ontvangen compensatieregelingen van het rijk;
  4. Overzicht van alle genomen besluiten (raad en college) inzake corona

1. Het financieel zichtbare effect van Corona

In totaal heeft de gemeente  € 10.772.000 aan direct gerelateerde kosten (saldo van baten en lasten) verwerkt. Hier stond een bedrag van € 9.914.000 tegenover vanuit bijdragen van het rijk. Per saldo levert dit een tekort op van 0,9 mln.

 Samengevat: 

 bij 2e TW 

 bij Jaarrekening

 Totaal aan extra coronaeffecten t.l.v. Nieuwegein 

          -10.915

                -10.772

 ontvangen rijksbijdragen 

              9.727

                    9.914

 totaal direct effect Corona 

            -1.188

                      -858

Correctie* 3e tranche onderdeel verkiezingen 2021

                       101

 totaal direct effect Corona

                     -959

 * zie voor de toelichting par 1.1.2.3

Onderstaand een uitwerking van de Corona-effecten:

Programma 

Thema

Onderwerp / toelichting

Stand in bestuurs-rapportage

Stand bij 2e Technische Wijziging

Stand jaarrekening

Bestuur en Dienstverlening

bestuur

Livestreamen / Raadinformatiesysteem

                   -25

                  -25

               -25

bestuur

Overige nadelen kleiner dan € 25.000

                   -15

                  -15

               -24

Klantcontacten en voorlichting

Hogere kosten communicatie en gemeentepagina

                       -

                      -

             -109

Vergunningverlening

Lagere opbrengst evenementen

0

                  -25

               -25

Burgerzaken

Lagere Opbrengst persoonsdocumenten

0

                -130

             -205

Wonen en Economie

Huur winkels

Kwijtschelding huur winkels

-175

                -175

             -160

 Leefomgeving en Veiligheid

Verkeersmaatregelen

Verkeersregelaars

                   -18

                  -30

               -30

Huisvuil

Kosten huisvuilinzameling (extra)

                       -

                      -

             -112

Parkeren

Lagere parkeeropbrengst

                       -

             -1.100

          -1.014

Vrije tijd

Cultuur

Gemeentelijke bijdrage De Kom 

                       -

                -367

             -270

Sport

Huur sportvereningen, subsidie zomerprogramma

                   -43

                  -43

               -43

Sport

Diverse kosten onderhoud

                   -17

                  -17

                   -

Sport

Exploitatietekort NV Sportinrichtingen

                       -

                -757

                   -

Toerisme en recreatie

Stichtse Groenlanden aanvullende bijdrage

                       -

                  -38

                 -7

Toerisme en recreatie

Diverse evenementen 

                       -

                  -34

               -56

 Versterking eigen kracht ondersteuning en Bescherming 

Armoedebeleid

Uitbreiding doelgroep TOZO-gebruikers aan Stadspas.

                       -

                  -46

                   -

Inkomensvangnet

Tozo regeling (ontvangsten rijk)

               6.915

               7.607

           7.450

Inkomensvangnet

Tozo regeling (bijdrage aan ondernemers)

              -6.915

             -7.607

          -7.450

Maatwerkvoorziening 18- 

Vervoerskosten Jeugd 

                       -

                  -71

                   -

Maatwerkvoorziening 18+ 

CAK

                       -

                  -72

                   -

Toegang ondersteuning

Wijkpunten

                       -

                  -62

                   -

Onderwijs

Peuterbudget

                       -

                  -24

                 -9

Onderwijs

Kinderopvang ouders met cruciaal beroep

                       -

                      -

               -21

Onderwijs

Leerlingenvervoer

                       -

                -117

                   -

Welzijn en deelname

Inwoners-initiatieven

                       -

                  -14

               -14

Welzijn en deelname

Luifelstede

                       -

                  -41

               -15

Bedrijfsvoering

Personeelszorg

Lagere personeelsgerelateerde uitgaven

                       -

                    60

                   -

Automatisering en informatisering

Mogelijk maken thuiswerken

                       -

                      -

             -170

facilitaire zaken

Lean, vitam, koffie; BHV trainingen, reparaties aan kantoormeubilair, dossiers opvragen uit het externe archief en afname van cateringdiensten.

                    60

                    60

                   -

Sportaccommodaties

Terugbetaalde huren accommodaties

                 -123

                -123

             -151

Sportaccommodaties

Uitkering Sport Tegemoetkoming huurders sport compensatievergoeding rijk huren sport acc

                       -

                    91

                91

Sportaccommodaties

Deel 2 Terugbetaalde huren accommodaties

                       -

                      -

               -45

Sportaccommodaties

Onderhoud accommodaties 

-21

           -93

               -91

Sportaccommodaties

Onderhoud coronaproof sportaccommodaties

                       -

                  -30

               -70

Sportaccommodaties

lagere baten reserveringen

                       -

                      -

               -85

Stadshuis

Coronaproof maken

                       -

                      -

               -80

Overige accommodaties

Lagere huuropbrengsten

                       -

                      -

               -84

Algemene dekkingsmiddelen

Staf

Extra werkzaamheden invordering en debiteurenadministratie

-

-30

-30

Belastingen

Lagere opbrengst toeristenbelasting

                       -

                  -40

               -40

Belastingen

Lagere parkeerbelastingen

                       -

                      -

               -37

Overige alg dekkingsmiddelen

Extra oninbare debiteuren en toevoeging aan voorziening

                       -

                      -

             -300

Algemene Uitkering

Rijksbijdrage 1e tranche (juni 2020)

               1.301

               1.301

           1.301

Algemene Uitkering

Rijksbijdrage 2e tranche (september 2020)

                       -

                  742

              742

Algemene Uitkering

Rijksbijdrage 3e tranche (december 2020)

                       -

                      -

              253

Algemene Uitkering

Rijksbijdrage 3e tranche WSW uitkering

                       -

                    77

                77

TOTAAL

                 924

-1.188

  -858

Voor een nadere toelichting per product wordt verwezen naar de programmateksten.

2. De niet financieel zichtbare effecten corona
In bovenstaand overzicht zijn de gemaakte ambtelijke uren vanwege corona niet meegenomen voor zover dit niet leidde tot directe extra lasten (bijvoorbeeld: externe inhuur, uitbetaalde overuren etc.).
In de praktijk zijn er het afgelopen jaar op veel plekken binnen de organisatie extra uren gemaakt in het kader van corona. Denk aan het corona-proof maken van gemeentelijke huisvesting, balies en als meest opvallende de extra inzet van Stadstoezicht.
Het afgelopen jaar is in totaal ruim 5.000 uur ingezet  voor corona, uitgedrukt in geld is dit een bedrag van ruim € 450.000.

3. Overzicht van alle ontvangen compensatieregelingen van het rijk
1e steunpakket
In juni van dit jaar is een extra circulaire verschenen inzake het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden. Dit betrof onder andere lokale culturele voorzieningen, Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015, en compensatie voor toeristen- en parkeerbelasting ,maatschappelijke opvang Participatie (Sociale Werkbedrijven, Voorschoolse voorziening peuters en Vrouwenopvang.

2e steunpakket
In de Septembercirculaire 2020 is als aanvulling daarop ook het Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden  verwerkt. Dit betrof onder andere compensatie voor precariobelasting en markt- en evenementenleges, Buurt- en dorpshuizen , Toezicht en handhaving, Vrijwilligersorganisaties Jeugd, Verkiezingen, Sociale werkbedrijven.

3e steunpakket
Decentrale overheden zijn medio december 2020 geïnformeerd over nog een aanvullend compensatiepakket, dat komt bovenop het eerdere compensatiepakket.

Daarnaast kunnen gemeenten extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. Hiervoor geldt een specifieke bestedingsverplichting en een verantwoordingssystematiek via SiSa. Voor 2020 is in relatie tot Covid-19 sprake van nieuwe specifieke uitkeringen, waaronder G4 (Tozo).

Tevens is sprake van specifieke uitkeringen aan GGD’en en Veiligheidsregio’s vanuit RIVM en Ministerie van VWS. Deze lopen niet mee in de verantwoordingssystematiek via SiSa, maar worden afzonderlijk vanuit een invulinstructie via de jaarrekening 2020 van de GGD’en en Veiligheidsregio’s afgerekend.

Compensatie

toelichting

programma

Compensatie voor terugval van inkomsten uit terras precario en uit markt- en evenementenleges

voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020

Algemene Dekkingsmiddelen

Overige compensatie voor inkomstenderving

Algemene Dekkingsmiddelen

 Lokale culturele voorzieningen

voor de periode van medio maart tot en met 1 juni 2020

Algemene Dekkingsmiddelen

Extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen  

Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen

Algemene Dekkingsmiddelen

Toezicht en handhaving

compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen

Algemene Dekkingsmiddelen

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

Compensatie voor lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen

TOZO (specifieke uitkering)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

Versterking eigen Kracht

4.   Overzicht van alle genomen besluiten (raad en college) inzake corona

datum

Onderwerp

raad/college

7-4

Tijdelijke maatregelen verhuur maatschappelijk vastgoed vanwege de coronacrisis

college

7-4

Gemeentelijke subsidies & de coronacrisis: gesubsidieerde activiteiten die door coronacrisis niet uitgevoerd kunnen worden, kunnen na toestemming van de gemeente vervangen worden door activiteiten die bijdragen aan de ondersteuning van de inwoners van Nieuwegein in deze crisistijd;

college

28-5

Wijziging Legesverordening 2020 (vrijstelling betaling leges nav corona maatregelen)

raad

12-5

Besluitvorming rondom de corona crisis in de maand maart en april (oa TOZO, garantstelling, uitstel van betaling huurder commerciële  plint, voor maatschappelijke huur alleen huur

college

9-7

Koersnota

raad

8-9

Kwijtschelden huur gemeentelijke sportaccommodaties

college

15-9

Aanvulling subsidie 2020 Stichting DE KOM, Theater en Kunstencentrum

college

24-9

Bestuursrapportage

raad

27-10

Eenmalige toekenning Stadspas aan inwoners met Tozo-3 uitkering

college

14-12

Tweede technische en financiële verzamelwijziging 2020

raad

24-11

Corona update 22: Instemmen met kwijtschelding van huur voor de horeca ondernemers in de commerciële plint voor de maanden november en december 2020.

college

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40