Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaand treft u de financiële verplichtingen aan voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost (zie artikel 53 BBV).

Langlopende verplichtingen

Huurovereenkomsten
De gemeente heeft 4 (grote) huurovereenkomsten afgesloten. De verplichting voor 2021 bedraagt € 200.000.

Wethouderspensioenen
Het merendeel van wethouderspensioenen is opgenomen in de voorziening. voor 3 oud-wethouders is dit niet het geval. Deze lasten zijn opgenomen in de reguliere exploitatie van de gemeente.

Meerjarige inkoopcontracten die afwijken van de Europese aanbestedingsregels
In het boekjaar 2020 is voor een contractverplichting van € 259.000 geconstateerd dat de Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. Dit bedrag betreft de totale lasten voor 2020, in 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid nog één opdracht doorlopen met een waarde van € 100.000.

De totale lopende contractwaarde uit hoofde van Europese aanbestedingen met een looptijd na 2020 bedraagt ongeveer 10 mln euro. dit betreft in totaal 28 lopende contracten.

Corona compensatiepakket rijksoverheid

Het rijk heeft voor gemeenten een pakket aan financiële maatregelen getroffen ter (gedeeltelijke) dekking van de coronakosten/-effecten die gemeenten ondervinden. In de decembercirculaire 2020 is een totaaloverzicht van het "compensatiepakket coronacrisis medeoverheden" opgenomen. Voor enkele maatregelen is alleen het landelijke plafond vermeld, en is de concrete verdeelsleutel nog niet bekend en/of is de verdeling afhankelijk van de werkelijke cijfers over 2020. Het betreft de volgende landelijke maatregelen/onderdelen en bedragen: compensatie inkomstenderving na 1 juni (€ 150 mln. algemene uitkering), afvalinzameling (€ 32 mln. algemene uitkering), zwembaden en ijsbanen (€ 100 mln. specifieke uitkering) en verlening steun sportverenigingen (1 oktober t/m 31 december) (€ 60 mln. specifieke uitkering). Het ontbreken van een exacte verdeling/verdeelsleutel van de compensatie per gemeente betekent dat wij voor onze gemeente geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting/berekening kunnen maken van het bedrag waarop onze gemeente over 2020 aanspraak kan maken. In overeenstemming met de uitspraak van de commissie BBV verwerken wij het financiële effect van deze onderdelen/maatregelen uit het aanvullende compensatiepakket in de jaarrekening 2021. 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40