Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

 
Onderstaand het overzicht van baten en lasten conform het voorgeschreven model van de BBV.
Hierbij wordt een resultaat per programma gepresenteerd met vervolgens een aantal specifieke posten (algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting) die samen het totaal van baten en lasten vormen.
Dit sluit aan met de in de programmaverantwoording (zie H2 Jaarverslag) vermelde cijfers. Echter bij twee programma's is de onderverdeling anders:  Zo is in de programmaverantwoording bij programma Bedrijfsvoering de overhead opgenomen, en staat deze overhead in onderstaand overzicht apart vermeld. Ditzelfde geldt voor het programma Algemene dekkingsmiddelen waar in de programmaverantwoording de opbrengsten (onder andere de algemene uitkering) is opgenomen, en in onderstaande tabel zijn de algemene dekkingsmiddelen en de vennootschapsbelasting apart vermeld.

(x € 1.000)

Primitieve begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

1.227

3.587

-2.360

1.072

3.583

-2.511

928

3.427

-2.498

Wonen en economie

33.504

34.145

-641

33.484

35.105

-1.621

22.389

16.019

6.370

Leefomgeving en veiligheid

19.600

28.506

-8.906

18.356

27.633

-9.278

18.064

28.162

-10.099

Vrije tijd

258

7.800

-7.543

-498

8.363

-8.862

828

8.021

-7.193

Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming

21.850

67.130

-45.280

28.856

75.540

-46.684

29.663

76.880

-47.217

Bedijfsvoering

6.565

33.802

-27.237

6.771

33.569

-26.797

7.136

34.956

-27.821

Algemene dekkingsmiddelen

0

638

-638

0

598

-598

121

838

-718

Totaal programma

83.004

175.609

-92.605

88.041

184.392

-96.350

79.128

168.303

-89.175

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden

18.287

18.287

18.247

18.247

20.047

20.047

Algemene uitkeringen

94.397

94.397

98.590

98.590

98.971

98.971

Dividend

236

5

230

236

5

230

102

5

97

Saldo van de financieringsfunctie

265

-911

1.176

185

-1.115

1.301

232

-646

878

Overige algemene dekkingsmiddelen

-26

0

-26

-21

0

-21

0

350

-350

Totaal algemene dekkingsmiddelen

113.158

-906

114.064

117.237

-1.110

118.347

119.351

-291

119.642

Kosten van de overhead

0

28.257

-28.257

0

28.327

-28.327

0

26.332

-26.332

Vennootschapsbelasting

0

90

-90

0

1.335

-1.335

0

1.250

-1.250

Totaal saldo van de baten en lasten

196.162

203.050

-6.888

205.278

212.944

-7.665

198.479

195.594

2.885

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

8.049

2.079

5.970

9.060

4.233

4.827

8.873

3.959

4.914

Het gerealiseerde resultaat

204.210

205.129

-919

214.339

217.177

-2.838

207.352

199.553

7.798

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40