Algemeen

Leeswijzer

Opbouw jaarstukken

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel I) en een jaarrekening (deel II).

Het jaarverslag (deel I) bevat onder ander de verantwoording van wat in de programma's en de paragrafen in de begroting 2020 was opgenomen. De opbouw van de programma's 1 tot en met 6 volgt die van de begroting:

1. Wat hebben we bereikt?
Hier leest u de samenvatting van het resultaat op de activiteiten en hoe die bijdragen aan het realiseren van het doel.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?
De activiteiten zoals opgenomen in de begroting zijn verantwoord. We maken hierbij gebruik van een stoplicht om het resultaat te duiden.

   Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd
   Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd
   Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering
   Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

Bij de groene resultaten staat alleen een toelichting opgenomen als er een bijzonderheid te melden is ten aanzien van het resultaat.

3. Wat heeft het gekost?

De financiële gegevens zijn per programma onderverdeeld in thema's en producten. De verantwoording begint met een tabel waarin de werkelijke baten en lasten en de begrote baten en lasten (na de begroting inclusief laatste wijzigingen) opgenomen.
De verschillen worden verantwoord als de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per product groter zijn dan € 25.000 of een bijzondere oorzaak hebben.
Kleinere verschillen worden niet toegelicht wat ertoe kan leiden dat niet het gehele verschil wordt toegelicht. Aan het eind van ieder programma is een totaal overzicht opgenomen met daarbij de eventuele afwijkingen met betrekking tot opnames uit reserves of stortingen in reserves.

Programma 7 heeft een andere opbouw. Hier gaat het om de algemene middelen van de gemeente die inhoudelijk worden toegelicht in de paragrafen en financieel als 7e programma.

In de paragrafen worden de inhoudelijk relevante ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen benoemd. Voor de financiële effecten van Covid-19 is een extra samenvattende paragraaf opgenomen.

De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een kort cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40