Overige gegevens

Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek

Op grond van de Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek stelt het college jaarlijks een onderzoeksplan op. Het doel van deze onderzoeken is de mate van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te meten en waar mogelijk te verbeteren. Het betreft onderzoeken naar doelmatigheid (efficiency) van gemeentelijke processen en naar doeltreffendheid (effectmeting) van onze gemeente. Met ingang van de begroting 2021 worden onderwerpen opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De raad wordt via een brief of avond van de raad geïnformeerd over de uitgevoerde onderzoeken. Volledigheidshalve vindt daarnaast via de jaarrekening verantwoording plaats. Onderstaand informeren wij u over de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Uitgevoerde onderzoeken in 2020

  1. Treasury

Doel van het onderzoek
We onderzoeken op basis van een analyse van de huidige treasuryportefeuille
en de toekomstige investeringsprognose (voor zowel de korte als
lange termijn) hoe de treasury kan bijdragen aan het bereiken van een duurzaam
financieel evenwicht. Daarnaast onderzoeken we de werkwijze en portefeuille
met als doel om vast te stellen of we het maximale uit onze treasury halen en
welke informatie nodig is om strategische besluiten te nemen.

Uitgevoerd onderzoek
Dit onderzoek is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. Hierbij is ingegaan op de aspecten efficiency (is de huidige wijze van financiering en de wijze waarop de gemeente Nieuwegein aan de middelen komt het meest efficiënt, gegeven de situatie op de geld- en kapitaalmarkt en met inachtneming van de wettelijke kaders ( en informatievoorziening (welke informatie is er nodig om de directie in staat te stellen strategische besluiten te nemen in de treasury functie). Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat het huidige Financieringsstatuut ven de gemeente Nieuwegein alle noodzakelijke elementen voor een gedegen en prudent treasurybeleid, en daarbij benodigd
instrumentarium bevatten. Wel kwam een aantal aanbevelingen naar voren. Onderstaand worden de belangrijkste weergegeven:
1. Het activeren van een treasurycomité;
2. Het opstellen van een Strategienota door het treasurycomité, met daarin de vastlegging van het treasurybeleid;
3. Integreren van twee parallelle werkelijkheden binnen gemeenten: de begrotingswerkelijkheid van
‘baten en lasten’ en financieringswerkelijkheid van ‘kasstromen’ .

Opvolging
In april 2020 heeft dit inmiddels geleid tot het activeren van het treasurycomitë en opstellen van een strategienota.

  1. Onderzoek Dimensus

Doel van het onderzoek
Sinds 2016 voeren we regulier onderzoek uit in het kader van cliënttevredenheid
over de dienstverlening van Geynwijs (Jeugd en Wmo) en zorgaanbieders.
In 2017 en 2018/2019 zijn er ook onderzoeken gedaan door dimensus, in 2020
volgt opnieuw onderzoek.

Uitgevoerd onderzoek en opvolging
Onderzoeksbureau Dimensus heeft in 2020 voor de vierde keer een onderzoek uitgevoerd onder de klanten en medewerkers van Geynwijs. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en heeft betrekking op ervaringen in 2019:

  • Een vragenlijst onder klanten van Geynwijs om ervaringen met de dienstverlening op te halen met daarin verwerkt het landelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek voor de jeugdhulp en Wmo. Dit jaar hebben we ook jongeren vanaf 14 jaar per e-mail benaderd om hun ervaringen te delen via een aangepaste vragenlijst.
  • Een vragenlijst voor medewerkers van Geynwijs
  • Verdiepende gesprekken met inwoners.

Dit onderzoek geeft ons inzicht in hoe inwoners de dienstverlening van Geynwijs én de verkregen hulp of ondersteuning ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek lieten een duidelijke toename van tevredenheid van inwoners zien ten opzichte van de vorige meting.

De raad is over dit onderzoek en de uitkomsten daarvan geïnformeerd tijdens een Avond van de Raad op 11 juni 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40