Jaarrekening

Bijlage taakvelden

Overzicht t.b.v. jaarrekening 2020 taakvelden/programma's incl.overhead correctie

Indeling taakvelden

Taakveld BBV

Omschrijving taakveld BBV

Prim.begr. Lasten

Prim.begr. baten

Prim.begr.saldo

Na Begr.wijz. lasten

Na Begr.wijz. baten

Na begr.wijz. saldo

Realisatie Lasten

Realisatie Baten

Realisatie Totaal

Realisatie Lasten

Baten

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.957

0

2.957

3.918

924

2.994

3.679

947

2.732

239

-23

262

0.2

Burgerzaken

2.338

1.136

1.202

2.317

981

1.336

2.181

800

1.380

136

180

-44

0.4

Overhead

23.448

2.190

21.258

23.520

2.265

21.255

25.242

2.638

22.604

-1.723

-374

-1.349

0.5

Treasury

-653

500

-1.153

-1.078

416

-1.494

-612

334

-946

-466

82

-548

0.61

OZB woningen

0

12.572

-12.572

0

12.572

-12.572

0

13.484

-13.484

0

-912

912

0.62

OZB niet-woningen

0

3.994

-3.994

0

3.994

-3.994

0

4.792

-4.792

0

-798

798

0.63

Parkeerbelasting

0

1.527

-1.527

0

1.527

-1.527

0

1.490

-1.490

0

37

-37

0.64

Belastingen overig

1.515

1.006

509

1.515

1.006

509

1.581

1.105

476

-65

-99

33

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

94.276

-94.276

0

98.590

-98.590

0

98.971

-98.971

0

-380

380

0.8

Overige baten en lasten

123

-26

149

-24

-26

2

486

121

365

-509

-147

-363

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

98

0

98

1.343

0

1.343

1.257

0

1.257

86

0

86

0.10

Mutaties reserves

2.079

8.049

-5.970

3.309

8.136

-4.827

3.035

7.949

-4.914

274

188

86

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.580

0

-1.580

-2.847

0

-2.847

0

0

0

-2.847

0

-2.847

0. Bestuur en ondersteuning - Totaal

30.326

125.223

-94.898

31.972

130.384

-98.412

36.849

132.630

-95.781

-4.877

-2.246

-2.631

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.859

202

3.657

3.925

202

3.723

3.917

211

3.706

8

-9

18

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.608

508

4.099

4.513

508

4.004

4.109

518

3.591

404

-10

414

1. Veiligheid - Totaal

8.467

710

7.757

8.438

710

7.727

8.025

729

7.296

412

-19

431

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

9.637

1.868

7.769

8.931

1.828

7.103

8.677

1.874

6.802

254

-46

301

2.2

Parkeren

5.648

4.643

1.005

5.629

3.543

2.086

5.675

2.772

2.903

-46

772

-817

2.3

Recreatieve havens

55

25

30

55

25

30

56

15

41

-1

10

-11

2.4

Economische havens en waterwegen

32

0

32

32

0

32

24

0

24

7

0

7

2.5

Openbaar vervoer

77

21

56

77

21

56

55

0

55

21

21

1

2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal

15.449

6.557

8.892

14.723

5.417

9.307

14.487

4.661

9.826

236

756

-520

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

234

0

234

231

0

231

213

0

213

18

0

18

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.802

12.649

153

12.780

12.649

131

3.940

10.957

-7.017

8.839

1.692

7.147

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

279

12

267

339

12

327

202

20

182

137

-8

145

3.4

Economische promotie

83

54

29

83

14

69

76

42

34

7

-28

35

3. Economie - Totaal

13.398

12.715

683

13.433

12.675

758

4.431

11.020

-6.588

9.001

1.655

7.346

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

60

0

60

60

0

60

50

0

50

10

0

10

4.2

Onderwijshuisvesting

4.143

709

3.434

3.955

872

3.083

4.148

1.041

3.107

-193

-169

-25

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.213

2.634

2.579

4.708

2.349

2.360

4.373

2.158

2.215

335

191

145

4. Onderwijs - Totaal

9.416

3.343

6.073

8.724

3.221

5.503

8.571

3.199

5.373

152

22

130

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

693

0

693

734

40

694

639

40

599

95

0

95

5.2

Sportaccommodaties

3.510

879

2.632

3.907

302

3.605

3.763

1.466

2.298

144

-1.163

1.307

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.004

1.559

3.445

5.407

1.559

3.848

5.246

1.558

3.687

162

1

161

5.4

Musea

294

0

294

293

0

293

281

0

281

12

0

12

5.5

Cultureel erfgoed

215

85

130

177

73

104

163

69

94

14

3

11

5.6

Media

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

1.971

0

1.971

29

0

29

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.312

95

6.217

6.236

93

6.143

5.946

114

5.832

290

-22

312

5. Sport, cultuur en recreatie - Totaal

18.029

2.617

15.412

18.755

2.066

16.689

18.009

3.247

14.762

746

-1.181

1.927

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.589

523

8.066

7.826

470

7.356

7.632

488

7.144

194

-18

212

6.2

Wijkteams

5.721

0

5.721

5.739

0

5.739

5.064

0

5.064

674

0

674

6.3

Inkomensregelingen

28.007

18.430

9.577

35.813

25.797

10.017

35.983

26.492

9.491

-169

-695

526

6.4

Begeleide participatie

704

0

704

697

0

697

642

0

642

55

0

55

6.5

Arbeidsparticipatie

2.218

0

2.218

2.213

0

2.213

1.030

0

1.030

1.183

0

1.183

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.609

24

1.585

1.605

24

1.581

2.227

8

2.219

-622

17

-638

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.277

400

7.877

9.405

378

9.027

10.455

685

9.770

-1.049

-307

-742

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.682

0

11.682

12.319

0

12.319

13.557

0

13.557

-1.238

0

-1.238

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.447

0

2.447

2.375

0

2.375

2.412

0

2.412

-37

0

-37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Sociaal domein - Totaal

69.255

19.377

49.877

77.992

26.669

51.323

79.000

27.672

51.328

-1.008

-1.003

-5

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.317

0

2.317

2.410

0

2.410

2.335

0

2.335

75

0

75

7.2

Riolering

3.796

5.147

-1.351

3.781

5.138

-1.357

3.957

5.347

-1.390

-177

-210

33

7.3

Afval

6.227

6.875

-649

6.133

6.784

-652

6.360

6.934

-574

-228

-150

-78

7.4

Milieubeheer

2.633

29

2.604

3.523

84

3.439

2.946

206

2.740

577

-123

699

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

489

400

90

473

387

86

458

470

-12

15

-83

98

7. Volksgezondheid en milieu - Totaal

15.461

12.450

3.011

16.319

12.393

3.926

16.057

12.958

3.099

262

-566

827

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.347

144

2.203

2.266

244

2.022

2.378

448

1.929

-112

-205

93

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

18.825

18.867

-42

18.822

18.692

130

9.001

7.828

1.173

9.821

10.864

-1.043

8.3

Wonen en bouwen

2.840

1.808

1.032

2.836

1.808

1.028

2.744

2.959

-215

92

-1.151

1.243

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal

24.012

20.818

3.193

23.923

20.743

3.180

14.123

11.235

2.887

9.801

9.508

293

Geheel - Totaal

203.811

203.811

0

214.279

214.279

0

199.553

207.351

-7.798

14.725

6.928

7.798

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40