Algemeen

Financiële inleiding

In deze jaarrekening wordt voorgesteld voor een aantal posten in totaal € 460.400 over te hevelen van 2019 naar 2020. Het gaat het om de volgende posten:

Nummer

Programma

Betreft

Bedrag

1

Bedrijfsvoering

Assetmanagement

40.000

2

Wonen en economie

City marketing

34.000

3

Wonen en economie

Routekaart energie

330.000

4

VEKOB

Specifieke doelgroep

56.400

460.400

In 2020 is geen invulling gegeven aan de uitwerking en invoering van assetmanagement de eigendommen van het openbaar domein. Voor deze opzet is in 2020  € 40.000 beschikbaar gesteld. Invoering van assetmanagement is van belang om een goed inzicht te krijgen in alle eigendommen hierdoor wordt het mogelijk om efficiënter beheer en onderhoud uit te voeren.

Voor City marketing was in 2020 budget beschikbaar voor de Plofparade. Door corona is de Plofparade uitgesteld naar 2021.Daarom moet een bedrag van € 34.000 doorgeschoven worden naar 2021.

Het Rijk heeft naar aanleiding van het Klimaatakkoord budget ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De bestedingen uit dit budget zijn verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2021. Het bedrag dat resteert voor 2021 is € 330.000.

De gemeente heeft een beroep gedaan op een financiële bijdrage ten behoeve van het bevorderen van onderwijs- en arbeidsparticipatie (middels de inzet van intermediairs) van inwoners met een specifieke achtergrond. Deze bijdrage is ontvangen voor de jaren 2019 tot en met 2021. Zodra de corona-maatregelen dit toelaten wordt dit onderwerp intensief opgepakt. Met deze jaarstukken verzoeken we de raad om het hiervoor gereserveerde budget van € 56.400 euro over te hevelen naar 2021. 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40