Algemeen

Financiële inleiding

Algemene
 dienst

exclusief SD
en corona

Sociaal domein

Corona
effecten

Totaal
Algemene
dienst

Grond-
bedrijf

Totaal

Saldo begroting
na 2e TW

-995.000

-766.000

-1.188.000

-2.949.000

101.000

-2.848.000

Ontwikkeling
 na 2e TW

4.414.000

-253.000

331.000

4.492.000

6.154.000

10.646.000

Saldo conform
staat van baten
 en lasten

3.419.000

-1.019.000

-857.000

1.543.000

6.255.000

7.798.000

Voorgestelde
resultaat-
bestemming

-543.000

-102.000

-645.000

-6.255.000

-6.900.000

Saldo na
resultaat-bestemming

2.876.000

-1.019.000

-959.000

898.000

898.000

Voorgestelde
budget-
overheveling

-460.400

-460.400

-460.400

Saldo na
resultaat-bestemming
en na budget-overheveling

2.415.600

-1.019.000

-959.000

437.600

0

437.600

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt sluit de gemeente ondanks de negatieve begroting 2020 en de stand na de tweede technische wijziging het jaar af met een positief rekeningresultaat. In de tabel is een uitsplitsing gemaakt naar de algemene dienst, het sociaal domein, de corona effecten en het grondbedrijf.

De ontwikkelingen na de 2e technische wijziging laat een positief bedrag van € 10.646.000. Hiervan heeft € 6.154.000 betrekking op het grondbedrijf en het resterende op de algemene dienst. Het saldo conform de staat van baten en lasten komt daarmee voor resultaatbestemming op een saldo van € 7.798.000. Vervolgens bedraagt de voorgestelde resultaatbestemming € 6.900.000.

De jaarrekening 2020 kent hiermee een saldo na resultaatbestemming van € 898.000 positief. Aan de raad wordt voorgesteld een bedrag van € 460.400 aan budgetten over te hevelen. Het saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling bedraagt vervolgens € 437.600 positief. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40