Algemeen

Financiële inleiding

Wij stellen in deze jaarrekening de volgende resultaatbestemmingen naar reserves voor:

Nummer

Betreft

Storting

Onttrekking

Totaal

1

Grondbedrijf: Saldo

6.255.000

-6.255.000

2

Vennootschapsbelasting

153.000

-153.000

3

WABO

881.000

-881.000

4

Parkeren

748.000

748.000

5

Betere buurten

175.000

175.000

6

Nota kapitaalgoederen

70.000

-70.000

7

Algemene uitkering: 3e tranche corona effecten

253.000

-253.000

8

Algemene uitkering: taakmutatie

12.000

-12.000

9

Reserve dekking coronakosten

151.000

151.000

7.799.000

899.000

-6.900.000

  • De eerste resultaatbestemmingen (1 en 2) hebben betrekking op het grondbedrijf (zie de alinea hierboven). Dit betreft zowel het saldo als de vennootschapsbelasting.
  • Het volgende voorstel (3) betreft een storting van € 881.000  in de reserve WABO. Overeenkomstig de met de raad afgesproken gedragslijn worden hogere inkomsten op de WABO-leges gestort in de reserve en eventuele tekorten onttrokken aan die reserve.
  • Voor de onttrekking parkeren van € 748.000 (4) verwijzen wij u voor een nadere toelichting naar de paragraaf parkeren.  Ook dit voorstel is overeenkomstig de met de raad afgesproken gedragslijn.
  • In overeenstemming met het besluit van de raad worden de rijksmiddelen van de uitvoeringspilot "Klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken" van €175.000  toegevoegd aan de reserve Betere buurten (5) ten behoeve van de klimaat adaptieve investering in betere buurt Schansen Noord.
  • Door lagere afschrijvingslasten dan begroot, dient op grond van het BBV, een bedrag van € 70.000 teruggestort te worden in de reserve nota kapitaalgoederen (6).
  • In de decembercirculaire 2020 (7 en 8) is een aantal mutaties aangekondigd. Dit betreft de 3e tranche corona ad € 253.000 en een taakmutatie van € 12.000. Deze mutaties konden op dat moment  niet meer worden verwerkt in de begroting.  De activiteiten gerelateerd aan deze budgetten zullen in 2021 en verder plaatsvinden en omdat alleen een in de begroting vastgesteld budget kan worden overgeheveld, stellen wij u voor om deze middelen via de resultaatbestemming voor 2021 beschikbaar te stellen.
  • De laatste bestemming (9) van € 151.000 betreft het verschil tussen de 3e tranche corona effecten van € 253.000 en de het gelabelde geld hierbinnen voor de verkiezingen in 2021 van € 102.000. Deze gelden ter dekking van de coronakosten.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40