Algemeen

Financiële inleiding

Algemene dienst exclusief Sociale Domein en corona effecten
Binnen dit onderdeel bedraagt het resultaat voor resultaatbestemming € 3.419.000 positief. Dit is ruim  € 4.414.000 hoger dan het begrote resultaat van € 995.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door incidentele positieve correcties.

  1. De waarderingsgrondslag van Verbindion is aangepast overeenkomstig de opdracht van de accountant. Hierdoor ontstaat een positieve correctie van € 1.340.000 in de waardering van dit financiële vaste activa.
  2. De OZB ontvangst was voor een bedrag van € 1.700.000 hoger dan vooraf begroot. Hierover leest u de toelichting in de paragraaf lokale heffingen, maar samengevat wordt het verschil voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst bij niet-woningen als gevolg van areaal uitbreiding en waardestijgingen.
  3. Het restant verschil heeft voornamelijk betrekking op indirecte corona effecten waardoor lasten in 2020 lager zijn uitgevallen.

Sociaal domein
In 2020 is er nog sprake van een hek om het sociaal domein. In de Bestuursrapportage 2020 hebben we al aangegeven dat de beschikbare middelen niet meer toereikend zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Lopende het jaar zijn diverse maatregelen genomen om het tekort terug te kunnen dringen. De reserve Sociaal Domein is volledig ingezet.
Bij de 2e Technische wijziging hebben wij u geïnformeerd dat de tekorten op de budgetten van de Jeugdzorg en WMO-voorzieningen groter werden. Ondanks alle maatregelen werd er een tekort verwacht van € 766.000. Bij het opstellen van de jaarrekening komen we uiteindelijk op een tekort van € 1.019.000.

In heel Nederland en ook in Nieuwegein zijn forse volumestijgingen zichtbaar in de WMO-voorzieningen die leiden tot hogere uitgaven dan begroot. Voor Nieuwegein gaat het om € 1.500.000. Bij het afschaffen van de eigen bijdrage in januari 2019 werd al gewaarschuwd voor een aanzuigend effect op de voorzieningen. Ook de Jeugdzorg laat afgelopen jaar weer een stijging zien in het aantal cliënten en duurdere zorgvragen (€ 900.000) dat leidt tot hogere uitgaven ten opzichte van de begroting. Daarnaast staan een paar incidentele meevallers zoals een teruggave van compensabele BTW voor re-integratietrajecten (2014 t/m 2019).

Corona effecten
In de bestuursrapportage 2020 is een reserve gevormd voor corona van € 924.000. Vervolgens is in de tweede technische wijziging dit volledige bedrag aan deze reserve onttrokken en is geraamd dat de organisatie aanvullend € 1.188.000 ten laste van het saldo van de algemene dienst moest brengen. Na de tweede technische wijzigingen zijn een aantal corona effecten minder negatief uitgevallen dan geraamd waardoor het saldo 2020 voor resultaatbestemming nu € 857.000 bedraagt. In december is een rijksbijdrage ontvangen in de derde tranche  van € 253.000. Dit betreft onder andere een bedrag van € 102.000 in verband met de verkiezingen in 2021. De bedragen zijn niet meer verwerkt in de begroting en zijn nu onderdeel van de resultaatbestemming. Dit betekent dat in het saldo 2020 van de algemene dienst nu een totaal bedrag van € 959.000 aan extra lasten (dan wel lagere baten) zijn verantwoord. In de paragraaf corona staat een nadere toelichting op de financiële corona effecten.

Grondbedrijf
De resultaten binnen het grondbedrijf worden verrekend met de reserve grondbedrijf. In 2020 heeft het grondbedrijf een positief resultaat behaald van € 6.255.000. Dit betreft voornamelijk de winstneming van Het Klooster. In de paragraaf Grondbeleid staat een nadere toelichting op de resultaten van het grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40