Paragrafen

Lokale heffingen

In 2020 is het tarief voor de rioolheffing met 2% gestegen t.o.v. 2019. Bij de begroting was nog uitgegaan van 99,1% kostendekking, bij een onttrekking aan de voorziening van € 47.000.

Overzicht baten en lasten rioolheffing (x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Verschil

Lasten:

Directie uitgaven rioolheffing

3.374

3.131

243

voordelig

Toerekeningen en indirecte uitgaven

1.773

1.773

-

Totaal lasten

5.147

4.904

243

voordelig

Baten:

Rioolheffing

5.108

5.308

200

voordelig

Onttrekking voorziening

39

39

-

Totaal baten

5.147

5.347

200

voordelig

Totaal

443

voordelig

Uiteindelijk zijn de lasten van riolering € 243.000 lager uitgevallen ten opzichte van de (gewijzigde) raming, met name door uitstel van baggerwerkzaamheden. Daarnaast is de opbrengst rioolheffing € 200.000 hoger uitgevallen, door een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en omdat het grootverbruik is toegenomen. In totaal € 443.000 voordeliger dan geraamd.

In plaats van een geraamd tekort op de riolering resteert er nu een overschot van € 404.000 wat leidt tot een dekkingsgraad van 109%. Dit overschot wordt toegevoegd aan de tarievenegalisatievoorziening. Terwijl in 2019 deze voorziening volledig was aangewend voor het tekort over 2019 bedraagt het saldo van de voorziening ultimo 2020 nu weer € 404.000.
Een toelichting op de afwijkingen staat in hoofdstuk 2.1.3 programma Leefomgeving en veiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40