Paragrafen

Lokale heffingen

Voor 2020 is een indexering toegepast van 3,25%. Als prijspeil voor de nieuwe waarden geldt de datum van 1 januari 2019. De verwachte waardestijgingen zijn verdisconteerd in de tarieven 2020. Er is een totaalopbrengst geraamd van € 16.566.000. De werkelijke opbrengst is met € 18.275.000 uiteindelijk € 1.710.000 hoger uitgevallen.

De meeropbrengst van de OZB heeft een veelvoud aan oorzaken.

Belangrijkste oorzaak betreft areaaluitbreiding: vooral de uitbreiding/nieuwbouw van de niet-woningen is aanmerkelijk meer toegenomen dan geraamd. In totaal gaat het alleen voor het belastingjaar 2020 al om € 803.000 extra opbrengst. Dit werkt structureel door naar de volgende jaren. Ook is pas eind 2020 duidelijk geworden dat ook in 2019 het accres al meer was toegenomen dan ingeschat. Door deze niet verwachte meeropbrengst over 2019 van € 375.000, die in 2020 ontvangen is, is het overschot in 2020 nog verder toegenomen. Dit laatste is een incidentele meeropbrengst.

Verder wordt bij de berekening van de nieuwe tarieven altijd uitgegaan van een prognose van de waarde-ontwikkeling. Uiteindelijk bij de werkelijke ontwikkeling blijkt achteraf pas of het tarief te hoog of te laag is vastgesteld. Afwijkingen kunnen positief of negatief zijn, per saldo zou dit elkaar grosso modo moeten opheffen. Nu is bij de niet-woningen echter al drie jaar op rij (2018-2019-2020) de totale waardeontwikkeling van de niet-woningen hoger uitgevallen, waardoor de opbrengsten zijn gestegen. Doordat in 2019 en 2020 de tarieven op een iets andere wijze zijn berekend, werken die afwijkingen van de prognoses nu ook structureel door in de nieuwe tarieven waardoor dit effect nog versterkt werd. Per saldo leidde dit tot een nog hogere meeropbrengst in 2020 bij de niet-woningen, voor gebruikers € 170.000 en voor eigenaren € 239.000. Bij de woningen was de afgelopen drie jaar juist het omgekeerde het geval; de opbrengst woningen werd hierdoor in 2020 met € 140.000 verlaagd. Dit zijn incidentele voor- en nadelen. De tarieven 2021 zijn al vastgesteld maar in de tarievenberekening voor 2022 zal dit worden gecorrigeerd.

Andere factoren die de opbrengst positief beïnvloed hebben zijn de iets lagere leegstand van niet-woningen en een meevallend effect bij de bezwaarschriften.

Samenvattend:
structureel:
Accres 2019-2020               €  803.000
incidenteel:
Nagekomen opbrengst door accres 2019      €  375.000
Waarde-ontwikkeling niet-woningen gebruikers
     gevolg 2018               €    75.000
     gevolg 2019               €    63.000
     gevolg 2020               €    32.000  
Waarde-ontwikkeling niet-woningen eigenaren   
     gevolg 2018               €  105.000
     gevolg 2019               €    88.000
     gevolg 2020               €    45.000
Waarde-ontwikkeling woningen             

  gevolg 2018               €   -56.000

     gevolg 2019               €   -38.000
     gevolg 2020               €   -46.000
Overige factoren               €  263.000
totaal overschot               € 1.710.000

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40