Paragrafen

Lokale heffingen

Parkeerbelasting wordt alleen geheven voor het straatparkeren. Opbrengsten uit garageparkeren e.d. maken géén onderdeel uit van de lokale heffingen. Die parkeergelden zijn privaatrechtelijk geregeld en de opbrengsten hiervan worden verantwoord op het programma Leefbaarheid en Veiligheid (product garageparkeren en parkeersystemen). De opbrengst in 2020 van € 1.490.000 is € 37.000 lager dan begroot.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2.10 Parkeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40