Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en heffingen die we in 2020 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen t.o.v. de begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen.

Het door ons gevoerde heffingenbeleid is verwoord in het tarievenvoorstel dat u in december 2019 heeft vastgesteld. Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aanpassing van de tarieven aan de verwachte inflatie van 3,25% en bij de heffingen zoveel mogelijk kostendekkendheid.

In onderstaande tabel zijn de netto lasten en opbrengsten meegenomen: er is rekening gehouden met kwijtschelding. Daarnaast is bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing de toevoeging of onttrekking aan de voorziening niet meegenomen en er is rekening gehouden met toegerekende btw en een rekenrente van 3,25%. Sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds is de btw niet meer rechtstreeks zichtbaar in de begroting, maar deze mag nog steeds worden toegerekend als last. Ingevolge de notitie Rente van de commissie BBV wordt de omslagrente nu anders berekend, wat leidt tot een aanmerkelijk lager percentage (2% in 2020). Maar het is wél toegestaan bij het bepalen van kostendekkende tarieven een “redelijk deel” van de rentelasten mee te nemen. Wij hebben bij het berekenen van de tarieven een rente gehanteerd van 3,25%, het geraamde gemiddelde rentepercentage in 2020 van onze externe financieringslasten.

Soort Heffing

Zichtbaar bij product:

geraamde

werkelijke

opbrengst

opbrengst

verschil

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

16.566

18.276

1.710

Parkeerbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

1.527

1.490

-37

Precariobelasting

Algemene dekkingsmiddelen

130

188

58

RZB

Algemene dekkingsmiddelen

10

9

-1

Toeristenbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

14

42

28

Saldo

18.246

20.005

1.759

Soort Heffing

Zichtbaar bij product:

geraamde

werkelijke

werkelijke

kosten

opbrengst

opbrengst

kosten

dekkendheid

Afvalstoffenheffing

Leefomgeving en Veiligheid

6.784

6.934

7.048

98%

Begraafrechten

Leefomgeving en Veiligheid

387

470

465

101%

Overige leges

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

1.202

1.049

1.202

87%

Rioolheffing

Leefomgeving en Veiligheid

5.147

5.347

4.905

109%

WABO leges (bouwleges)

Wonen en Economie

1.614

2.894

2.014

144%

Woonbeleid

Wonen en Economie

-

Saldo

15.134

16.694

15.634

107%

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40