Paragrafen

Lokale heffingen

In 2020 is op begrotingsbasis het tarief voor afvalstoffenheffing met 8% gestegen t.o.v. 2019.
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de realisatie van de baten en lasten ten opzichte van de begroting.

Overzicht baten en lasten afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Verschil

Lasten:

Directie uitgaven afvalstoffenheffing

6.078

6.342

263

nadelig

Toerekeningen en indirecte uitgaven

706

706

-

Totaal lasten

6.784

7.048

263

nadelig

Baten:

Afvalstoffenheffing

6.598

6.748

150

voordelig

Onttrekking voorziening

187

187

-

Totaal baten

6.785

6.935

150

voordelig

Totaal

113

nadelig

De lasten zijn in totaliteit € 263.000 hoger. Hiervan is € 113.000 direct het gevolg van meerkosten in verband met corona werkzaamheden. De afvalverwerkingskosten zijn € 94.000 hoger en er is een aanvulling op de te betalen bijdrage in het jaarrekeningresultaat 2020 van het verwerkingsbedrijf RMN van € 56.000.

In 2020 zijn de baten afvalstoffenheffing afgerond € 150.000 hoger dan de raming (circa 2%). Dit is mede het gevolg van een hogere toename van het aantal huishoudens dan geraamd.

De coronakosten worden niet verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Deze kosten komen ten laste van de corona reserve. Het resterende nadelig saldo ad € 2.000 wordt wel ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing gebracht. Het dekkingspercentage 2020 komt hierdoor uit op 98%.
Door deze onttrekking van € 2.000 en de al geraamde onttrekking van € 187.000 komt de stand van de voorziening eind 2020 uit op € 207.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40