Paragrafen

Lokale heffingen

Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing kleinverbruik, OZB en roerende-zaakbelastingen. Voor kwijtschelding worden de landelijke ruimst mogelijke normen gehanteerd zoals de VNG die heeft opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding.

Over 2020 is in totaal aan 1.866 huishoudens kwijtschelding verleend, waarvan 141 betrekking heeft op eerdere jaren. Het totaalbedrag dat in 2020 is kwijtgescholden bedraagt € 646.000.
Welk gevolg de corona-maatregelen hebben op het aantal kwijtscheldingen is nu niet goed zichtbaar, dat zal zich pas in de volgende jaren manifesteren.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40