Jaarverslag

Paragrafen

Inleiding

Deze paragraaf bevat een toelichting op het resultaat 2020 van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf is onderdeel van het Ruimtelijk Domein en verzorgt de regie op het betaald parkeren in Nieuwegein. De parkeerexploitatie 2020 is op 12 december 2019 door de raad vastgesteld. Deze is niet in de begroting 2020 verwerkt.

Het afgelopen jaar was financieel gezien een slecht jaar wat betreft het parkeren. Over de oorzaak kunnen we kort zijn: corona.

Bezochten in 2019 nog 1.446.000 kortparkeerders in de parkeergarages, in 2020 was dit aantal 1.183.000 kortparkeerders. Een daling van 263.000 kortparkeerders, oftewel 18%.

Ook de gemiddelde verblijfsduur van de kortparkeerders in de parkeergarages daalde. In 2019 was de gemiddelde verblijfsduur 75 minuten.  In 2020 is de gemiddelde verblijfsduur 64 minuten, een daling van 11 minuten, oftewel 15%.

Het aantal parkeervergunningen en parkeerabonnementen is verrassend genoeg niet gedaald. Bewoners werkten vooral thuis. Die maakten daarom relatief veel gebruik van hun parkeerproduct.  Opvallend is dat werknemers in de betaald parkeergebieden ondanks het vele thuis werken hun parkeerproduct hebben behouden.

Wat betreft de kortparkeerders op straat maakte vorige jaar gemiddeld 58% gebruik van belparkeren, tegen 49% in 2019 oftewel een stijging van 18%.

Het effect op de bezoekersaantallen van het gratis parkeren is vanwege de corona omstandigheden niet te bepalen.

Wat betreft het fietsparkeren daalde het aantal stallingsbewegingen in de gratis bewaakte fietsenstallingen van 314.000 in 2019 naar 217.000 in 2020. Een daling van 97.000, oftewel 31%. De omvang van de daling wordt vooral veroorzaakt door de eerste en tweede lockdown. Toen bleven bezoekers massaal weg. Bezoeken die nog wel plaatsvonden waren beperkt tot het bezoeken van winkels voor noodzakelijk boodschappen en deed men veelal met de auto.

Doel parkeerbeleid
Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Het achterliggende parkeerbeleid draagt bij aan zowel het verbeteren van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de gezondheid als de financiën van de gemeente.

Leefbaarheid: betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast. Naast een hoge parkeerdruk is draagvlak bij belanghebbenden nodig bij het invoeren of afschaffen van betaald parkeren.
Ruimtelijke kwaliteit: parkeren in gebouwde voorzieningen stimuleren komt de kwaliteit van de City ten goede. Met het in één hand hebben van alle parkeervoorzieningen kan optimaal gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik door de gebruikers van City. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor herontwikkeling op het maaiveld.
Gezondheid: het stimuleren van fietsgebruik resulteert in een betere gezondheid en luchtkwaliteit.
Financieel: met de realisatie en exploitatie van de parkeervoorziening zijn kosten gemoeid. Betaald parkeren dient ter dekking van deze kosten. Afgesproken is dat het betaald parkeren in Nieuwegein over een periode van 40 jaar bezien minimaal kostendekkend is beheerd en geëxploiteerd.

Wat hebben we gedaan?

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Inzetten op beleving, bruikbaarheid en bezetting van de (fiets)parkeer-voorzieningen, samen met de winkeliers, ondernemers en maatschappelijke partners in de binnenstad, resulteert in tevreden bezoekers die langer blijven (en naar verwachting meer uitgeven). Uiteindelijk leidt dit tot een gunstigere parkeerexploitatie.

Wat betreft de parkeeropbrengsten heeft corona tot gevolg dat de werkelijke parkeeropbrengsten ten opzichte van de begroting zijn achtergebleven. Dit komt bovenop een structurele bijstelling van de parkeeropbrengsten op basis van de ontwikkelingen in 2019. Een aanzienlijke deel van de corona-tekorten op parkeren worden door het Rijk gecompenseerd. Samen met de bijstelling van de parkeerexploitatie 2021 in december 2020 is de “reserve parkeren” nog toereikend. Zie ook de toelichting bij 'wat heeft het gekost?' van programma 3.

2.

In de zomer van 2020 wordt de parkeergarage Cityplaza gerenoveerd (ledverlichting aanbrengen, schilderwerk uitvoeren en interne bewegwijzering verbeteren).

De uitvoering van de renovatie van de parkeergarage Cityplaza is vertraagd. Er kon eerst niet worden gestart met één van de belangrijkste onderdelen, de nieuwe verlichting, vanwege een juridisch geschil. Direct daarna vertraagde de productie van de verlichtingsarmaturen omdat de fabriek minder kon produceren vanwege corona. Eind 2020, vanaf de tweede lockdown, zijn de verlichtingswerkzaamheden gestart. In het voorjaar is de parkeergarage ook deels herbestraat. Alle andere onderdelen volgen.

3.

Daarbij worden in deze parkeergarage ook (extra) parkeerplaatsen gecreëerd voor gehandicapten, gezinnen en elektrische auto’s. .

De uitvoering is vertraagd en start in 2021. Behoudens de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's. Hieraan zijn zeer hoge kosten voor brandveiligheidseisen verbonden. Die investeringen zijn niet begroot. Daarom wordt dit nu niet gerealiseerd en kijken we voorlopig naar meer betaalbare oplossingen buiten de parkeergarage, mede in relatie tot ontwikkelingen in City West.

4.

Ontwikkelingen fietsparkeren binnenstad

Het nieuwe contract voor het stallingsbeheer is afgesloten met U-Stal. Dit contract is afgesloten voor 6 jaar met een optie tot verlening. Eind 2020 het "Integraal fiets-parkeerplan binnenstad Nieuwegein" opgeleverd. Dit plan, opgesteld op basis van input door interne en externe experts, richt zich op het parkeren van de fiets in de binnenstad van Nieuwegein in relatie tot de op handen zijnde stedelijke ontwikkeling en de positie van de binnenstad in het lokale en regionale (snel)fietsnetwerk. Gekoppeld hieraan is ook het "Functioneel en technisch Plan van Eisen fietsenstallingen" beschikbaar gekomen. Dit PvE vormt vanuit de gemeente bezien de basis bij de fysieke inrichting van toekomstige  stallingsvoorzieningen, zowel openbaar als privaat. Tot slot is een onderzoek afgerond naar de subsidie-mogelijkheden die diverse hogere overheden bieden voor openbare stallingsvoorzieningen.

5.

Afhankelijk van het type ontwikkeling faciliteren wij het (dubbel)gebruik van (fiets)parkeervoorzieningen en stimuleren wij het gebruik van deelauto’s en elektrische auto’s.

De parkeerbalans van de binnenstad biedt inzicht in de mogelijkheden hiertoe. Voor een goed inzicht moet de parkeerbalans worden geactualiseerd. De voorbereiding van de actualisatie zijn in het najaar 2020 gestart.

Coöperatie ParkeerService
Wij zijn lid van de Coöperatie ParkeerService. In 2020 is de transitie afgerond. Corona heeft ook een flinke impact op de interne bedrijfsvoering van de coöperatie. Medewerkers werken veelal thuis. Dit had soms effect op de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Daarnaast is capaciteit weggevallen door quarantaine van medewerkers als gevolg van een eigen besmetting of besmettingen in de directe omgeving van medewerkers. De dienstverlening voor de leden in de parkeergarages en op straat is doorgegaan maar deels gewijzigd vanwege corona. Doordat er minder geparkeerd werd, zijn er minder naheffingsaanslagen opgelegd. Dit heeft effect op de werkzaamheden rondom het daarmee samenhangende aantal bezwaarschriften. Er zijn in 2020 een tweetal opzeggingen ontvangen van coöperatie-leden. Maar er is ook een nieuwe lid bijgekomen.

Financiële positie Parkeerbedrijf
Binnen de parkeerexploitatie wordt rekening gehouden met een aanloopverlies veroorzaakt door de grote investeringen in de bouw van de parkeergarages die zichzelf niet direct terugverdienen. Inzicht houden in wanneer het aanloopverlies omslaat naar positieve resultaten is één van de belangrijkste doelen van het instrumentarium van de parkeerexploitatie. Dit inzicht wordt verkregen middels de doorrekening van een geprognotiseerd financieel resultaat voor de komende jaren.

Bij het actualiseren van de parkeerexploitatie 2021 in december 2020 hebben wij de systematiek van de doorrekening vereenvoudigd. De vereenvoudigde systematiek houdt, kort samengevat, in dat wij toekomstige opbrengsten baseren op de werkelijke gemiddelde opbrengst in de afgelopen vier jaren, vermeerderd met de afgesproken indexering, zonder rekening te houden met verwachte (stijgende) bezettingspercentages in de parkeergarages. Met deze vereenvoudiging maken wij onze inschattingen minder afhankelijk van jaarlijkse schommelingen. Wij blijven de bezettingspercentages gebruiken als prestatie-indicator. De vereenvoudigde  systematiek is ook met terugwerkende kracht toegepast op de baten voor 2020. Op basis daarvan is de prognose van de baten bijgesteld naar €5.275.962, exclusief de effecten van corona. Dit betekent een verlaging van de parkeeropbrengsten ten opzichte van de primitieve begroting 2020 van €894.138. In de begroting 2020 is deze bijstelling niet aangebracht omdat de actualisatie in  december jl. heeft plaats gevonden. De uiteindelijke realisatie is €2.025.000 negatief inclusief de corona effecten.

De effecten van corona zijn in de 2e technische begrotingswijziging 2020 geraamd op een tekort aan baten vanuit parkeren van €1.100.000. In onderstaande tabel lees je dat de uiteindelijke corona effect berekent is op €1.014.000.

Onderstaande tabel geeft de opbrengsten en kosten weer van het parkeren voor de jaren 2019 en 2020 met bijstelling van de 2e nota technische wijzigingen waarin de effecten van corona zijn opgenomen:

jaarrekening 2019

begroot 2020

resultaat 2020

verschil 2020

OPBRENGSTEN

Straatparkeren

1.744

1.527

1.490

-37

Garageparkeren

3.613

3.477

2.705

-772

Bijdrage fietsparkeren

66

66

66

0

Totaal opbrengsten

5.423

5.070

4.262

-808

KOSTEN

Parkeren algemeen

428

440

487

-47

Straatparkeren

667

797

655

141

Totaal straatparkeren

1.095

1.237

1.143

94

Garageparkeren

4.018

3.850

3.984

-134

Totaal garageparkeren

4.018

3.850

3.984

-134

Fietsparkeren

447

463

475

-12

Totaal fietsparkeren

447

463

475

-12

Totaal kosten

5.560

5.550

5.602

-52

Jaarresultaat excl. rente extra comptabel

-137

-480

-1.340

-860

Rentekosten extra comptabel**

764

pm

685

Jaarresultaat

-900

-262*

-2.025

Effect Corona maatregelen

-1.014

Effect reserve parkeren

-1.011

* Het begrote jaarresultaat 2020 is n.a.v. het jaarresultaat 2019 niet bijgesteld. De corona effecten zijn in de 2e TW nota wel in de begroting opgenomen.
** In het financieel systeem zijn de rentelasten van de investeringen van 3,25 % naar 2 % aangepast op verzoek van de accountant. Dit betekent dat de overige 1,25 % rentelasten extra comptabel zijn opgenomen in de parkeerexploitatie. Deze lasten betreffen € 685.000 in 2020.

Straatparkeren
Binnen het onderdeel straatparkeren is sprake van lagere inkomsten van € 37.000. Een relatief lage daling, gelet op de omstandigheden vanwege corona. Dit kan worden verklaard door het hoge aandeel parkeervergunningen dat is uitgegeven en doordat er meer naheffingsaanslagen opgelegd zijn dan begroot. De kosten zijn € 141.000 lager dan begroot. Diverse kosten die begroot waren zijn niet gemaakt vanwege corona. Dit betreft bijvoorbeeld de aanschaf van handhavingsapparatuur en de verplaatsing van ticketautomaten op P-West. Deze werkzaamheden worden in 2021 alsnog uitgevoerd.

Garageparkeren
Ten opzichte van de begroting zijn er € 772.000 minder inkomsten uit garageparkeren dan begroot. Deze forse afwijking wordt verklaard door oude systematiek op basis waarvan de prognoses van de baten worden gedaan. In de parkeerexploitatie 2021, die in december 2020 door de raad is vastgesteld, zijn de baten bijgesteld. De kosten zijn € 134.000 hoger dan begroot. Er zijn kosten geboekt voor de aanpassing van de klimaatbeheersing in de loge van parkeerbeheer en in de technische ruimten. Deze kosten waren niet begroot maar vanwege corona en de relatieve rust in de parkeergarage naar voren gehaald. Aanvullend zijn er om diezelfde reden ook kosten gemaakt in het kader van de voorbereiding van de bouw, aanpassing en renovatie van diverse parkeergarages. Deze kosten zijn wel onderdeel van de parkeerexploitatie maar in 2020 niet begroot. Tot slot was er sprake van diverse grotere lekkages die zijn opgelost.

Overige inkomsten
Naast inkomsten uit straatparkeren en garageparkeren zijn er ook begrote inkomsten uit een bijdrage voor fietsparkeren. Dit betreft een vaste bijdrage en deze inkomsten zijn gerealiseerd zoals begroot. Er waren in 2020 geen opbrengsten van derden.

Actualisatie ontwikkeling bestemmingsreserve
In de parkeerexploitatie 2021 is een verwacht resultaat opgenomen voor het jaar 2020 van €940.400 negatief. Uitgangspunt is dat de opbrengsten exclusief corona berekent zijn op €5.275.962. Het resultaat voor 2020 is €1.011.000 negatief. Het verschil is doordat er meer kosten zijn gemaakt van €52.000 (zie voorgaande tabel). Het restant verschil is te verklaren in een verschil in de uiteindelijke rentekosten extra comptabel.

Bij de begroting 2020 is het jaarresultaat (de begrote uitname uit de reserve van €262.300) na de 2e Technische wijzigingen nota 2020 niet bijgesteld. Om deze reden wordt de raad voorgesteld bij de resultaat-bestemming 2021 een extra onttrekking vanuit de reserve Parkeren te doen van €748.300.

Rente 2,1%

2019

2020

2021

Stand 1-1

2.293.000

1.397.000

386.400

Begroot

-366.000

-262.300

-182.300

Aanvullend

-530.000

-748.300

experimenten

0

-200.000

Stand 31-12

1.397.000

386.400

4.200

* Bij de berekening van het resultaat en daarmee de benodigde uitname uit de reserve is aansluiting gemaakt op de geactualiseerde Parkeerexploitatie 2021. De begrotingswijziging 2021 is in de 1e technische wijzigingen nota 2021 verwerkt.

Het verloop van de reserve in deze tabel is exclusief corona maatregelen effecten.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40