Jaarverslag

Paragrafen

In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit beleid per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf.

A. Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2020-2024 (raadsnummer 2019-379) zijn achtereenvolgens de context, het situationeel grondbeleid en de financiën & organisatie beschreven. Samengevat kunnen we zeggen dat:

  • Het de ambitie is om de kwaliteit van de voorzieningen in de stad op peil te houden en om blijvend een prettige leefomgeving te creëren voor de diverse bevolkingsgroepen in een veranderende wereld. Het realiseren van deze ambitie speelt zich af in een stedelijk bebouwde omgeving. Uitleggebieden zijn immers niet meer voorradig. Galecopperzoom vormt daarop een uitzondering, echter kan deze locatie pas na 2030 gerealiseerd worden;
  • Samen met de stad (inwoners, ondernemers) getracht zal moeten worden een ontwikkeling tot stand te brengen waarbij de diverse belangen zorgvuldig zijn afgewogen;
  • Het Grondbeleid een middel is om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken;
  • We het principe hanteren van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële consequenties en de risico’s die gelopen worden;
  • De Gemeente Nieuwegein altijd een financieel solide grondbeleid gevoerd heeft. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij de economische crisis goed heeft doorstaan. Deze succesvolle lijn wordt voortgezet met deze nota grondbeleid. Aangezien het Grondbedrijf in principe zijn eigen broek moet ophouden is een solide reservepositie van belang;
  • Het vertrekpunt voor grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald, transparant en geschoond is van subsidies of premies;
  • De gemeenteraad de kaders van het te voeren grondbeleid aangeeft. Het college voert het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit. Het Grondbedrijf richt zich op de realisatie en uitvoering van het grondbeleid;

B. Uitvoering grondbeleid

Voor de uitvoering van het grondbeleid per plangebied wordt verwezen naar het programma Wonen en economie.

C. Financiële positie van het Grondbedrijf

De jaarstukken 2020 van het Grondbedrijf geven een uitgebreide uiteenzetting van het financieel resultaat van het Grondbedrijf. Integratie van dit resultaat in de gemeentelijke jaarstukken is zichtbaar in het programma Wonen en economie. Hieronder is die tabel nog verkort weergegeven:

Product

Grondzaken

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Saldo

276

101

6.260

6.160

Het werkelijk resultaat over 2020 is € 6,26 miljoen positief.  Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties ten opzichte van de begroting die leiden tot het resultaat van € 6,16 miljoen.

Werkelijk resultaat 2020
Het werkelijk resultaat 2020 is € 6,26 miljoen positief.
Met inachtneming van dit resultaat is er een nieuw beeld van de financiële positie van het Grondbedrijf per 1-1-2021 beschikbaar. Dit beeld is hieronder voor u weergegeven.

Financiële positie Grondbedrijf

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2020 na resultaatbestemming

19,23

Minus VPB 2019/2020 (bestuursrapportage)

-1,24

Reserve voor resultaatbestemming

17,98

Werkelijk resultaat 2020

6,26

Correcties eerdere VPB aangiftes

0,16

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2021 na resultaatbestemming

24,40

Waarvan geoormerkt voor Mooi Rijnhuizen

2,00

Waarvan geoormerkt voor Juko-Hesseveld/Vredebestlaan

0,14

Niet geoormerkte reserve

22,26

Dit positieve jaarresultaat van € 6,26 miljoen komt door winstneming bij complex Het Klooster € 7,20 miljoen. Deze winstneming (volgens de percentage of completion methode) is voorgeschreven door de commissie BBV.
Het resultaat voor de overige complexen (o.a. snippergroen/ verhuur commerciële ruimte/ erfpachtcomplex) is € 0,92 miljoen. De rente verlieslatende complexen is € -0,27 miljoen.
De voorziening verlieslatende complexen wijzigt met € -1,59 miljoen.

Resultaatbestemming
Er wordt voorgesteld het saldo van het werkelijke resultaat (€ 6,26) plus de correcties eerdere VPB aangiftes (€ 0,16 miljoen) toe te voegen aan de reserve Grondbedrijf.

Na resultaatbestemming is de stand van de reserve Grondbedrijf per 1 januari 2021 € 24,40 miljoen positief. Binnen deze reserve Grondbedrijf is een bedrag van € 2,0 miljoen geoormerkt voor Mooi Rijnhuizen en een bedrag van € 0,14 miljoen geoormerkt voor het project Juko-Hesseveld/Vredebestlaan.

Begroot versus realisatie
In de begroting was de winstneming bij het Klooster niet geraamd. Daarom ontstaat dit verschil.

De stand van de voorziening voor verlieslatende complexen is per 1-1-2021:

Complex

1-1-2020

1-1-2021

Mutatie

23 Lekboulevard

4,40

4,40

0

26 Blokhoeve

3,31

4,26

0,95

28 Juko

-

0,15

0,15

31 Deventerschans

0,00

0,20

0,20

36 P-terrein tramhalte Wiersdijk

0,25

0,25

0

37 City

23,27

23,56

0,29

Subtotaal

31,23

32,82

1,59

02 Galecopperzoom (MVA)

15,23

15,23

0,00

Totaal

46,46

48,05

1,59

De voorziening wordt bepaald aan de hand van het contante resultaat per complex. Blokhoeve neemt toe met € 0,95 miljoen als gevolg van de gefaseerde werkzaamheden ter hoogte van de hoogspanningsleiding aan de Akkerhoeve en Bouwhoeve.  Het complex Juko is in 2020 vastgesteld door de raad en heeft een voorziening van € 0,15 miljoen. Bij complex Deventerschans ontstaat een voorziening van € 0,2 miljoen. De voorziening bij complex City neemt toe met € 0,29 miljoen.

De te verwachte resultaten worden per complex weergegeven in de onderstaande tabel, zowel het nominale resultaat, het resultaat op eindwaarde als het contante resultaat.

Complex

Kosten nominaal

Opbrengsten nominaal

Resultaat nominaal

Resultaat eindwaarde

Resultaat contant

Voorraad in exploitatie genomen gronden

22 Het Klooster

107,53

133,63

26,10

27,45

25,35

23 Lekboulevard

12,91

8,56

-4,35

-4,77

-4,40

26 Blokhoeve

59,33

55,32

-4,01

-4,71

-4,26

28 Juko

0.99

0,84

-0,15

-0,16

-0,15

31 Deventerschans

1,46

1,29

-0,17

-0,22

-0,20

36 Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

1,28

1,06

-0,22

-0,28

-0,25

37 City

66,29

43,83

-22,46

-27,67

-23,56

41 Rijnhuizen Noord

8,26

9,77

1,51

1,26

1,07

44 Altrecht

0.40

1,43

1,03

1,13

1,00

Overlopende passiva

26b Blok West

1,26

1,64

0,51

0,53

0,48

38 Mooi Rijnhuizen

15,01

13,19

-1,82

-2,31

-2,00

Totaal

274,58

270,57

-4,01

-9,75

-6,92

Conclusie
De economie stagneerde in 2020 en kromp met ruim 4% als gevolg van de het coronavirus. De woningmarkt vormde hierop een positieve uitzondering en bleef goed draaien. In 2021 wordt een groei verwacht van bijna 3%. Hierbij gaat het Centraal Planbureau ervan uit dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus in de eerste helft van 2021 onder controle krijgt.

We hebben als gemeente een grote portefeuille aan lopende grondexploitatieprojecten en blijven dus ook risico's houden. De reserve Grondbedrijf is toegenomen met € 5,17 miljoen tot € 24,40 miljoen positief na resultaatbestemming.

De gemeente moet voorzichtig blijven met de ramingen van toekomstige grondopbrengsten. Als grondbedrijf blijven we de lopende grondexploitaties nauwlettend in de gaten houden door een goede analyse van de risico’s, een lage parameter voor opbrengstenstijgingen en goede ontwikkelstrategieën.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40