Jaarverslag

Paragrafen

Inleiding
Om een goed beeld te hebben van de meerjarige onderhoudslasten, is het van belang om per beheerdomein te beschikken over een beheerplan. Er zijn beheerplannen voor onder meer Wegen, Civiele bouwwerken, Groen, Spelen en Weg- en straatmeubilair en Maatschappelijk Vastgoed.
In 2018 zijn bij de nota kapitaalgoederen 2019 – 2023 (2018-183) de beheerplannen voor de beheerdomeinen vastgesteld; in 2019 zijn de beheerplannen geactualiseerd voor 2020-2023.

Kwaliteitsniveau/-ambitie
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A. Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A+/A, B, C en D. Beeldkwaliteit A+ is het hoogste beeldkwaliteitsniveau, waarna het beeldkwaliteitsniveau afloopt tot niveau D. Voor elk beheerdomein worden deze normen gedefinieerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau B een bepaalde hoeveelheid zwerfafval op een aantal vierkante meters aanwezig mag zijn. Hetzelfde geldt voor onkruid, etc. Deze hoeveelheid verschilt per niveau.

Bij onderhoud is integrale afstemming van vakdisciplines het uitgangspunt. Waar mogelijk maken we werk met werk.
In de synergie van werkzaamheden van Openbaar- en andere domeinen, zoeken we naar kostenbesparingen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de algemene doelstelling: We realiseren samen met inwoners en partners een toekomstbestendige openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. De openbare ruimte is toegankelijk en aantrekkelijk voor huidige en toekomstige generaties - jong en oud - als omgeving om in te wonen, recreëren en werken. We behouden en versterken de kwaliteit van de openbare ruimte en stellen de gebruiker en of functie centraal.

Overzicht beleidskader

Kapitaalgoederen

Beheerplan + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Beheerplan wegen 2020– 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Civiele bouwwerken

Beheerplan Civiele bouwwerken 2020– 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water (baggeren en beschoeiingen)

Beheerplan baggeren 2020-2023, beheerplan beschoeiingen 2020-2023.

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar
watersysteem

Speelvoorzieningen

Beheerplan Speelvoorzieningen 2020-2023

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald.

Groen en bomen

Beheerplan Groen 2020 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B-niveau (IBOR en CROW)

Uitputting onderhoudsvoorzieningen ( x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Geraamde storting 2020

Geraamde onttrekking 2020

Realisatie storting 2020

Realisatie onttrekking 2020

Verschil 2020

Boekwaarde 31-12-2020

Bruggen, tunnels en viaducten

998

565

413

565

296

117

1.267

Wegen en mobiliteit

1.908

718

876

718

634

242

1.992

Sportaccommodaties

224

218

324

218

156

168

286

Overige accommodaties

1.469

382

553

382

381

172

1.470

Sportvelden

304

52

11

52

53

-42

303

Stadshuis

521

151

60

151

55

5

617

Theater

396

143

89

143

91

-2

448

Parkeren

1.503

301

0

301

82

-82

1.722

Schoolgebouwen en buurtpleinen

187

210

215

210

60

155

337

Duurzaamheid

0

53

0

83

0

30

83

7.510

2.793

2.541

2.823

1.808

763

8.525

 

Toelichting per soort kapitaalgoed

Wegen

In het beheerplan wordt het onderhoud aan de wegen voor de aankomende jaren in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland.
We hebben  onder andere de inrit voor het politiebureau hersteld. Er heeft een reconstructie plaatsgevonden van de Overeindseweg. Verder hebben we de Vivaldisingel /Mahlersingel en de Korenbloemstraat herstraat. Tot slot hebben we levensduurverlengend onderhoud aan de rotonde aan de Noordstedeweg uitgevoerd.

Civiele bouwwerken

In het beheerplan Civiele Bouwwerken wordt het onderhoud aan de civiele bouwwerken voor de komende periode in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland. Doordat we een aantal vacatures voor technisch personeel niet hebben kunnen invullen zijn er beperkt investeringen en vervangingen uitgevoerd. Er zijn twee vlonders aan de Ringslangweide vervangen en de vervanging van de brug in Geinoord voorbereid.

Bebording en bebakening
We wilden bij de vervanging van de VRI's samen optrekken met de aanpak van de trambaan. De aannemer van de trambaan had in eerste instantie aangegeven dit mee te willen nemen in het werk maar kwam daar op terug zodat we zelf de werkzaamheden alsnog moesten oppakken. De aanbiedingen voor de vervanging die we hebben gekregen waren niet voldoende scherp en moesten worden aangepast. Door deze tegenslag was het niet meer mogelijk om de VRI's in 2020 te vervangen. Vervanging staat, in overleg met de provincie, gepland in de zomer van 2021 wanneer de tram voor onderhoud wordt stilgelegd.

Water (baggeren en beschoeiingen)
We hebben het baggerprogramma voor 2020 niet helemaal uitgevoerd omdat er onvoldoende technische personeel beschikbaar is. We hebben een deel van de watergangen in Galecopperzoom, Park Oudegein en Rijnhuizen gebaggerd. Het hele programma van 2020 wordt in maart 2021 uitgevoerd.

Riolering
Er zijn diverse reparaties aan riool uitgevoerd. Er zijn aanpassingen aan het vrijvervalstelsel gedaan op basis van hydraulische berekeningen. In Fokkesteeg en Jutphaas is, voortuitlopend op de uitvoering van Betere Buurten, een deel van het riool vervangen.
De fysieke vervanging van de installaties van een aantal riool- en drukrioolgemalen is niet uitgevoerd door krapte aan technisch geschoold personeel. Het is wel gelukt om in de  voorbereiding, alle installaties te inspecteren  zodat we in 2021 tot uitvoering over kunnen gaan. We hebben de installaties van de Vronensteyntunnel en Symfonietunnel vervangen.

Bij groot onderhoud en vernieuwingsplannen zoals Betere Buurten worden maatregelen genomen zoals Infiltratie- en Transportriolen, waterberging in de wegen en onder parkeerplaatsen en ondergrondse voorzieningen om extra bomen mogelijk te maken.

Speelvoorzieningen
Conform het beheerplan Spelen zijn in 2020 diverse onderhoudswerkzaamheden aan speeltoestellen (en –ondergronden) uitgevoerd. Daarnaast zijn middelen van diverse speellocaties toegerekend aan het project Betere Buurten (Schansen Noord), voor zover gelegen in dat plangebied.
We hebben de binnenpleintjes in de buurt van de Pelikaan/Aalscholver/Flamingo en aan de Sonatalaan opnieuw ingericht. We hebben de speelplek in park Kokkebogaard opnieuw ingericht en we hebben een sportplein aangelegd. In Batau Noord hebben we een calisthenics sport-/beweegplein aangelegd. In park Oudegein hebben de discgolfpark vervangen.

Groen en Bomen
Conform het beheerplan Groen hebben we in 2020 middelen ingezet voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Middels het exploitatiebudget is uitvoering gegeven om binnen de integrale groenbestekken de kwaliteit van het knippen van de hagen en de randsnoei van de plantvakken te verhogen. Ook wordt het blad verwijderd uit plantvakken en van grasvelden. Tevens wordt extra gesnoeid en ingeboet (vervanging) om de achterstanden op het onderhoud in te lopen. Ook zijn er complete plantvakken opnieuw ingericht.
Vanuit het meerjaren investeringsprogramma zijn verschillende projecten uitgevoerd.

Maatschappelijk Vastgoed
Vanuit het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed is in 2020 het planmatig onderhoud uitgevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP), die integraal deel uitmaken van het Beheerplan. De dekking van het geplande onderhoud vindt plaats vanuit het Meerjaren Investeringsplan (MIP, hierin zijn de geactiveerde vervangingen uit het MJOP opgenomen) en/of de Onderhoudsvoorzieningen.

Elk jaar wordt nagegaan of het geplande onderhoud vanuit technisch oogpunt al wel noodzakelijk is.
Als dat nog niet het geval is, wordt het onderhoud in het MJOP een of meerdere jaren doorgeschoven. Als het onderhoud wel noodzakelijk blijkt dan wordt het opgenomen in het Onderhoudsplan voor het betreffende jaar.

In 2020 is met name bij de onderwijshuisvesting minder onderhoud uitgevoerd dan gepland en geraamd. Enerzijds vanuit het oogpunt om in het kader van de strategische verkenning naar onderwijshuisvesting in Nieuwegein nu nog geen investeringen te doen die niet strikt noodzakelijk zijn. Anderzijds speelde dat onderhoudswerkzaamheden in gebouwen voor onderwijs, naschoolse- en kinderopvang, die steeds open zijn gebleven, vanwege corona niet mogelijk waren. In alle gevallen was het uitstellen van het geplande onderhoud naar een later jaar vanuit technisch oogpunt verantwoord.

Vanuit de vastgoedexploitaties van het maatschappelijk vastgoed wordt ten behoeve van het meerjarig planmatig onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de voorzieningen voor onderhoud. De dotaties zijn gebaseerd op de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) excl. de geactiveerde vervangingen. Voor elk gebouw is een MJOP opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoederen

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Stadshuis en Theater

Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2018-2023

NEN 2767, conditieniveau 2

(kwaliteit is goed of beter)

Overige gebouwen

Gemeentewerf, Brede School De Lotus en Brandweerpost Zuid:
Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2018-2023

Alle overige gebouwen*: Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2018-2023

NEN 2767, conditieniveau 2 (kwaliteit is goed of beter)

NEN 2767, conditieniveau 3 (kwaliteit is redelijk of beter)

* Bij gebouwen met een verwachte levensduur van 5 jaar of minder kan het conditieniveau op onderdelen lager uitvallen. Veiligheidsinstallaties voldoen echter altijd aan de daaraan gestelde eisen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40