Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Effectindicatoren

Realisatie
2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
2020

1.

Mantelzorgers kunnen hun taak aan.

56%

60% 

56%

2.

Tevredenheid vrijwilligers over hun ondersteuning (1)

3,8

4,0

3,8

3.

Inwoners vinden de geboden ondersteuning passend.

74%

 75%

80%

4.

Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen

14%

14%

15%

5.

Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig  wonen vanuit een intramurale setting (2)

47

40

70

  1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
  2. Doel is 16 per jaar regulier, tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
2020

1.

Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt.

54%

70%

34%

2.

Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie.

31

40

53

3.

Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen.

40

52

4.

Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen.

130

73 (1)

5a.

Aantal thuiszitters (2):

16

16

14

5b

aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (3)

21

26

21

  1. = Exclusief logeren, streefwaarde was gebaseerd op inclusief, maar die kinderen zijn niet uit huis geplaatst.
  2. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.
  3. Kan telkens voor een jaar worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40