Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema leefomgeving

nr.

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1a

Tevredenheid bewoners over de voorzieningen die er zijn in de openbare ruimte (1)

3,6

4,4

?

1b

Tevredenheid bewoners met het onderhoud van de openbare ruimte  (1)

3,1

4,4

?

2

De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte (2)

28%

40%

?

1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
2. Percentage dat een actieve bijdrage levert of wil leveren.

nr.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
 2020

1.

Wijkbeoordeling inwoners (1)

>3

>6?

2.

Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd.

77,4%

>70%

3.

Percentage vervolgmeldingen.

3,4%

5% of lager

4.

Percentage tevreden afwikkeling van vragen/meldingen uit wijkplatformvergaderingen.

80%(2)

100%

5.

Groeipercentage gebruik OV.

2,5%

2,5%

6.

Bezettingsgraad parkeergarages.
Het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen gedurende de openingsuren, uitgesplitst naar parkeergarage, uitgedrukt in procenten

Cityplaza

26%

26%

n.v.t. (6)

Stadshuis

27%

28%

n.v.t. (6)

Theater

17%

18%

n.v.t. (6)

7.

Betalingsbereidheid straatparkeren (3)

96%

96%

96%

8.

Klanttevredenheid parkeergarages
Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van (1)

3,9

4,0

3,9

9.

Klanttevredenheid straatparkeren Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid. (1)

3,8 (4)

4,0

3,8

10.

Benchmark regionale parkeertarieven. (5)

Uurtarief in Nieuwegein is € 2,40 en ligt € 0,11/uur boven het gemiddelde reguliere uurtarief in parkeergarages in de regio (€ 2,29/uur)

Gemiddeld uurtarief in
Nieuwegein  
is gelijk of
lager dan het gemiddelde uurtarief in vergelijkbare binnensteden in de regio.

  1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
  2. 100% beantwoording is niet gerealiseerd door capaciteitstekort, waardoor niet alle vragen (direct) opgepakt konden worden.
  3. De som van alle geparkeerde voertuigen met een geldig parkeerbewijs (parkeerticket, parkeervergunning of mobiel parkeeractie) gedeeld door het totaal aantal geparkeerde voertuigen, uitgedrukt in procenten.
  4. Bron: Klanttevredenheid 2018 BMC Onderzoek (in 2019 is er geen onderzoek gedaan; dit wordt om het jaar uitgevoerd).
  5. De afwijking van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio.
  6. Vanwege corona kan er geen representatief bezettingspercentage worden weergegeven.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40