Overige gegevens

Prestatie- en effectindicatoren

Thema Versterking Eigen Kracht

Effectindicatoren

Realisatie 2019

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

1.

Inwoners geven aan grip te hebben op/ richting te kunnen geven aan hun eigen, plezierig leven (1)

4,05

4,0

4,1

2.

Collectieve zelfredzaamheid (1)

3,0

3,2

3,0

3.

Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten

370

niet bekend (3)

4.

Aantal inwoners met een participatieplek

24

25

20

5.

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt (2)

304 (4)

220

139

6.

Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt (2)

220

163

7.

Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar

1,9%

1,7%

1,5%

  1. Bron: monitor sociale kracht. Schaal van 1 tot 5
  2. Vanaf 2020 lokale cijfers
  3. Door corona is het aantal inwoners die meedoen aan activiteiten beperkt gebleven. Wel zijn er veel alternatieven ontstaan zoals wandelgroepen en belcirkels. Ook zijn de deelnemers van activiteiten regelmatig telefonisch benaderd om te polsen hoe het gaat. Voor de kwetsbaren vinden de activiteiten, met inachtneming van de corona maatregelen, weer plaats.
  4. Het streefcijfer is regionaal voor Lekstroom. Het realisatiecijfer is lokaal voor Nieuwegein, een totaalcijfer voor betaald én onbetaald werk.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2019

Streefwaarde 2020

Realisatie
2020

1.

Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart (1)

75%

75%

3,4 (67%)

2.

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals Geynwijs (1)

3,5

3,8

4 (81%)

3.

Tevredenheid over tijd tussen eerste contact en start ondersteuning professionals Geynwijs (1)

3,3

4

3,9 (77%)

4.

Aantal koppelingen Buurtgezinnen.nl

13 nieuwe
16 bestaande

15 nieuwe
15 bestaande

17 nieuwe
24 bestaande

5.

Taakstelling huisvesting statushouders
Aantal gehuisveste statushouders
Aantal nog te huisvesten statushouders

44 + 27
54
17

44

44 + 27

71 (2)

  1. % inwoners, gevraagd aan inwoners die contact hebben gehad met Geynwijs.
  2. Door met name de oplevering van de Meander hebben we in 2020 de taakstelling 2020 gerealiseerd en de achterstand kunnen wegwerken.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40