Algemene dekkingsmiddelen

Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Reserve mutaties

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Algemene Reserve

269

719

719

0

Mutatie reserve Coronakosten

0

0

0

0

Reserve Grondbedrijf

-274

971

1.245

274

Reserve kapitaallasten

3.888

3.678

3.547

-131

Reserve nota kapitaalgoederen

-518

-1.459

-1.459

0

Saldo

3.365

3.909

4.052

143

Toelichting
Het in de begroting opgenomen voordelige resultaat grondbedrijf is nog niet verwerkt. Het werkelijk resultaat grondbedrijf zal bij de resultaatbestemming worden verwerkt.

De onttrekking aan de reserve kapitaallasten is € 131.000 lager dan begroot. Dit is met name een gevolg van de lagere rentestand. Het gedeelte van de onttrekking, dat gekoppeld is aan de rentelasten (€ 850.000), is incidenteel omdat het toezichtkader van de provincie niet toestaat dat dit als structureel wordt aangemerkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40