Algemene dekkingsmiddelen

Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Product

Belastingen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

714

1.958

1.953

6

Baten

18.287

18.247

20.047

1.800

Saldo

17.573

16.288

18.094

1.806

In hoofdstuk 2.2 staan de paragrafen. Daar leest u in 2.2.3 de inhoudelijke toelichting op de lokale heffingen. Hieronder leest u de financiële effecten in de vorm van het verklaren van de financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting.

Toelichting

Rente naheffing belastingen
In het kader van het project Fiscaal in control heeft een integrale controle plaatsgevonden van de afgedragen en gecompenseerde BTW over de jaren 2015 tot en met 2019. Als gevolg van een aantal naheffingen over voorgaande jaren is € 62.000 aan rente betaald (de betalingen zelf zijn onder nog te besteden middelen verantwoord). Over 2014 is per saldo nog een bedrag van € 2.000 aan rente verrekend met de Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting
In de jaarrekening 2020 is € 1.250.000 aan vennootschapsbelasting (vpb) opgenomen. Daarvan is € 1.090.000 samenhangend met de grondexploitaties en € 160.000 met de opbrengsten uit verhuur reclame-objecten 2016 t/m 2020. Tegenover de betalingen van het gedeelte reclame over de jaren 2016 t/m 2018 staat (bij het onderdeel nog te besteden middelen) een vrijval van de voorziening die voor dat doel was gevormd.
Het verschil met de gewijzigde begroting is ontstaan doordat de betalingen van de vpb over de reclameopbrengsten over 2016 en 2018 ad € 68.000 nu hier zijn geboekt. De prognose van de te betalen vpb over de grondexploitaties 2019 is per saldo € 153.000 lager dan eerder geraamd.

OZB
De opbrengsten OZB zijn € 1,7 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. Dit is opgebouwd uit enerzijds een tekort bij de woningen van € 90.000 en anderzijds een fors overschot bij de niet-woningen van € 1,8 miljoen. Dit overschot is een optelsom van allerlei oorzaken. De belangrijkste (€ 803.000) is de veel hoger dan verwachte areaaluitbreiding van niet-woningen. Dit werkt structureel door en zal in de Kadernota betrokken worden bij het aspect ‘groei van de stad’. Alle overige oorzaken (nagekomen opbrengst eerdere jaren, meevallende waarde-ontwikkeling, lagere leegstand) zijn incidenteel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 2.2.3 Lokale heffingen.

Precariobelasting
Er is een overschot ontstaan van € 58.000 doordat er per saldo nog € 66.000 aan precariobelasting over 2018 en 2019 is ontvangen.

Toeristenbelasting
In verband met de corona-maatregelen was de raming drastisch verlaagd met € 40.000, maar door nagekomen opbrengsten van € 10.000 over 2019 en een minder pessimistische prognose komt de opbrengst € 28.000 hoger uit dan de bijgestelde raming.

Parkeerbelasting
Er zijn minder inkomsten gegenereerd van € 37.000 voor straatparkeren vanwege de corona-maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40