Algemene dekkingsmiddelen

Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Product

Treasury

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

-906

-1.105

-641

-464

Baten

500

421

334

-87

Saldo

1.406

1.526

975

-551

Toelichting

Er is € 189.000 minder rente betaald dan begroot omdat er, vooral door het achterblijven van investeringen, minder leningen hoefden te worden aangetrokken dan verwacht. Daartegenover staat dat, door het achterblijven van die investeringen, er daarom ook minder interne rente (€ 658.000) is doorberekend aan de taakvelden. Die doorrekening wordt als negatieve uitgave verantwoord. Per saldo leidt dit hier tot een negatief resultaat, maar op zich leidt dat niet tot een budgettair nadeel. Want op de taakvelden zijn de kapitaallasten eveneens verlaagd.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar 2.2.6, de paragraaf financiering.

Er is € 30.000 minder rente doorberekend aan starters/blijvers/duurzaamheidsleningen, omdat er meer is afgelost op verstrekte leningen. Daarnaast is € 81.000 meer rente doorberekend aan het grondbedrijf, doordat daar de uitgaven de inkomsten overstegen afgelopen jaar.

De inkomsten uit dividend van het aandelenbezit van de gemeente is € 134.000 lager dan begroot. Het dividend van de BNG over 2019 is ten opzichte van 2018 ongeveer gehalveerd. Hoewel het pas op een later tijdstip zal worden ontvangen, moet dit wel in 2020 verantwoord worden. Vitens heeft over 2019 geen dividend uitgekeerd vanwege de financieringspositie van het bedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40