Algemene dekkingsmiddelen

Financiële tabellen algemene dekkingsmiddelen

Product

Nog te besteden middelen

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

-15

-24

136

-159

Baten

0

0

121

121

Saldo

15

24

-15

-39

Toelichting
Dit onderdeel laat per saldo bij de lasten een nadeel zien van € 159.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit betreft de volgende onderdelen:

  • De stelpost onvoorzien ad € 35.000 is in 2020 niet gebruikt en valt nu vrij ten gunste van het saldo.
  • In het kader van het project Fiscaal in control heeft een integrale controle plaatsgevonden van de afgedragen en gecompenseerde BTW over de jaren 2014 tot en met 2019. Voor wat betreft de onderdelen die niet specifiek worden toegerekend, is per saldo een bedrag van € 144.000 betaald vanwege correcties (exclusief rente, die onder belastingen is verantwoord).
  • Op de stelpost kapitaallasten MIP is een bedrag van € 50.000 negatief verwerkt voor de temporisering van de plannen met betrekking tot de historische dorpskernen uit het coalitieakkoord. Dit budget stond echter in het programma Wonen en economie. Per saldo heeft dit geen effect op de stand van de jaarrekening.

Het verschil van € 121.000 bij de baten betreft de vrijval van de voorziening die was gevormd voor de vpb-last op de reclame-opbrengsten over de jaren 2016 t/m 2018. Omdat een uitspraak hierover van de rechter nog jaren kan duren, zijn deze bedragen in 2020 vooralsnog betaald, waardoor de voorziening niet langer nodig is. Zie hiervoor bij Belastingen onder  Vennootschapsbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40