PASSIVA

Vaste passiva

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Boekwaarde 31-12-2019

Vermeer-
deringen

Aflossing

Boekwaarde 31-12-2020

(x € 1.000)

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

118.500

29.827

34.827

113.500

Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

5.000

3.000

5.000

3.000

Onderhandse leningen openbare lichamen

15.000

15.000

Waarborgsommen

282

72

210

Totaal

138.782

32.827

39.899

131.710

De betaalde rente bedroeg circa € 4,1 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40