PASSIVA

Vaste passiva

Vreemd vermogen

Boekwaarde              
31-12-2020

Boekwaarde              31-12-2019

(x € 1.000)

Voorzieningen

30.051

32.688

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

131.710

138.782

Totaal

161.760

171.470

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40