PASSIVA

Vaste passiva

Voorzieningen (x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2020

Voorziening VPB last

121

121

0

Voorziening wethouderspensioenen

5.792

476

158

205

5.905

Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b):

5.913

476

279

205

5.905

Voorziening groot onderhoud sportvelden

304

52

53

303

Voorziening groot onderhoud stadshuis

521

151

1

53

618

Voorziening groot onderhoud theater

396

143

-1

92

448

Voorziening onderhoud civieltechnische werken

998

565

296

1.267

Voorziening onderhoud overige accommodaties

1.469

382

2

379

1.470

Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad

1.503

301

82

1.722

Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen

186

210

60

336

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

204

218

6

150

266

Voorziening onderhoud wegen

1.908

718

634

1.992

Voorziening Verduurzaming Vastgoed

83

83

Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c):

7.489

2.823

8

1.799

8.505

Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d):

0

0

0

0

0

Voorziening afvalstoffen

396

187

2

207

Voorziening rioolrechten

0

443

39

0

404

Voorziening Premie Reparatie WW

40

22

62

Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2):

436

465

226

2

673

Voorziening grondexploitatie

18.850

0

0

3.882

14.968

Totaal voorzieningen

32.688

3.764

513

5.888

30.051

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  (BBV art. 44 1a en 1b)

Voorziening VPB Reclame € 122.000
In 2020 zijn de aangifte over voorgaande jaren ingediend en afgewikkeld. Het saldo van de voorziening is  vrijgevallen ten gunst van de exploitatie.

Voorziening wethouderspensioenen
Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn. Aan deze voorziening ligt een actuariële berekening ten grondslag.
De aanwending van de voorziening was in 2020 € 205.110 (dit zijn de in 2020 werkelijk betaalde uitkeringen).  Er is een bedrag van € 475.999 gedoteerd aan de voorziening wethouderspensioen op basis van  de inhoudingen van actieve deelnemers  en de dotatie in verband met de actualisatie voorziening. In verband met een sterfgeval is een bedrag van € 158.656  van de voorziening vrijgevallen.

Voorzieningen ter egalisering van kosten (BBV art. 44 1c)

Diverse voorzieningen onderhoud
Aan de voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een (beheer)plan ten grondslag (MOP – meerjarenonderhoudsplan).
De financiële uitvoering hiervan vindt (deels) plaats in 2020. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
De dotaties aan de voorzieningen zijn conform het beheerplan, De aanwendingen voor de uitvoering van het onderhoud zijn lager dan geraamd, mede door Corona.
In 2020 zijn de belasting aangifte voorgaande jaren ingediend en verwerkt. In totaal is er voor € 8.000 aan compensabele btw afgedragen, die verrekend worden als vrijval t.g.v. deze voorzieningen.

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d)
Deze zijn niet aanwezig.

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2)

Voorziening afvalstoffenheffing
Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing. De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte. In 2020 is conform begroting een onttrekking verwerkt als bijdrage voor een lagere tariefstelling € 187.000. Het saldo ad € 2.000 van de baten en lasten van het taakveld afvalstoffenheffing  is na verrekening met coronakosten onttrokken aan de voorziening.
De toelichting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Voorziening rioolheffing
Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven rioolheffing.
De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.
In 2020 is conform begroting een onttrekking van € 39.000 verwerkt als bijdrage voor een lagere tariefstelling.Het saldo van de baten en lasten van het taakveld rioolheffing ad € 443.000 is gestort in de voorziening. De toelichting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Voorziening Premie reparatie WW
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een WW reparatie-uitkering.
Opgebouwd bedrag in 2020 is € 22.360.

Voorziening grondbedrijf € 14.968.000
 (Voor een nadere detaillering zie 3.3.2.1.2.1 Voorraden )

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40