PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Boekwaarde                        31-12-2020

Boekwaarde                                         31-12-2019

(x € 1.000)

Algemene reserve

24.251

29.491

Bestemmingsreserve

54.013

58.830

Gerealiseerde resultaat

7.798

-5.143

Totaal

86.063

83.178

Boekwaarde

Mutaties

Boekwaarde

resultaat-

toevoeging

onttrekking

Vermindering

31-12-2019

bestemming

ten laste van

ten gunste

ter dekking

31-12-2020

2019

de exploitatie

van de

van

of andere

exploitatie

afschrijving

reserves

A. Algemene reserve

Algemene reserve

6.738

247

180

899

6.266

Reserve grondbedrijf

22.753

-3.523

0

1.245

17.985

Totaal rubriek A. Algemene reserve

29.491

-3.276

180

2.144

24.251

B.1. Bestemmingsreserves

Reserve actieplan geluid

1.298

5

1.293

Reserve Betere Buurten

3.174

1.246

250

4.170

Reserve Cultuurvisie

75

75

Reserve dekking Coronakosten

924

924

0

Reserve dekking kapitaallasten

40.280

3.547

36.733

Reserve isv-gelden

467

40

427

Reserve kunst en cultuur binnenstad

359

359

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

81

17

64

Reserve nota kapitaalgoederen

3.600

1.459

5.059

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

431

150

137

444

Reserve parkeren

1.927

-530

262

1.135

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

1.604

1.604

Reserve sociaal domein

3.156

-1.695

1.461

0

Reserve startersleningen

298

61

237

Reserve urgentieprogamma 1600 woningen

82

82

Reserve WABO

1.321

358

1.679

Reserve Woonwijs

678

25

653

Reserve dekking kapitaallasten Parkhout

0

0

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

58.830

-1.867

3.779

6.729

54.013

Totaal rubriek A. Algemene reserve

29.491

-3.276

180

2.144

24.251

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

58.830

-1.867

3.779

6.729

54.013

Totaal

88.321

-5.143

3.959

8.873

78.264

Algemene reserve

De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Als onderdeel van de weerstandscapaciteit dient de algemene reserve vrij aanwendbaar te zijn voor het opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene zin waarvoor geen bestemmingsreserves zijn gevormd.

Naast de resultaatsbestemming over het jaar 2019 is, zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, zoals bijvoorbeeld bij de technische wijziging een aantal mutaties in de algemene reserve geraamd. Alle geraamde en door de raad goedgekeurde wijzigingen zijn in de jaarrekening verwerkt.
Het saldo van de Algemene reserve is in 2020 van € 6,7 miljoen gedaald  naar € 6,3 miljoen
Onderstaand een overzicht van alle onttrekkingen uit en stortingen in de algemene reserve,
inclusief raadsbesluit.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Storting:

Resultaatbestemming budgetoverheveling 2019

Maalvaardig maken Natuurkwartier

55.000

55.000

-

2020-231

Pilot klimaatadaptatie

55.000

55.000

-

2020-231

Routekaart energie

22.000

22.000

-

2020-231

Bestemmingsplan Ravenswade e.o.

35.000

35.000

-

2020-231

Asbestsanering

25.000

25.000

-

2020-231

WNRA

25.000

25.000

-

2020-231

Opleidingebudget

90.000

90.000

-

2020-231

Taks Control framework

35.000

35.000

-

2020-231

Decentralisatie uitkering december circulaire

288.000

288.000

-

2020-231

Totaal resultaatbestemming:

630.000

630.000

-

Overig:

2e technische wijziging Overheveling milieu toezicht (2021)

55.000

55.000

-

2020-455

Bij: 2e technische wijziging Opleidingen ( 2021)

125.000

125.000

-

2020-455

Totaal stortingen

180.000

180.000

-

Totaal stortingen

810.000

810.000

Onttrekking:

Resultaat 2019

Budgetoverheveling 2019

630.000

630.000

-

2020-231

Jaarresultaat 2019

383.000

383.000

-

2020-231

Totaal resultaatbestemming 2019:

1.013.000

1.013.000

-

Overig:

Primaire begroting 2020 resultaat

269.000

269.000

-

2019-334

Totaal onttrekkingen

1.282.000

1.282.000

-

Reserve Grondbedrijf

De reserve grondbedrijf maakt het mogelijk om de risico's van het grondbeleid op te
vangen binnen deze reserve, zonder een beroep te doen op de overige middelen uit de
begroting. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie).
Het saldo van de reserve grondbedrijf is in 2020 van € 22,7 miljoen gedaald  naar € 18,0 miljoen.

De verwerking van het resultaat grondbedrijf wordt verwerkt bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Stortingen:

Resultaatbestemming budgetoverheveling 2019

Jaarresultaat 2019 vpb 2019

586.000

586.000

-

2020-231

Totaal resultaatbestemming:

586.000

586.000

-

Overig:

Primaire begroting 2020 resultaat

274.000

274.000

2019-334

-

Totaal stortingen

274.000

-

274.000

Totaal stortingen

860.000

586.000

Onttrekking:

Resultaat 2019

Jaarresultaat 2019

4.024.000

4.024.000

-

2020-231

Jaarresultaat 2019 algemene dienst

85.000

85.000

-

2020-231

Totaal resultaatbestemming 2019:

4.109.000

4.109.000

-

Overig:

Bestuursrapportage VPB 2020

1.244.886

1.244.886

-

2020-315

Totaal onttrekkingen

5.353.886

5.353.886

-

Bestemmingsreserves

Reserve Actieplan geluid
De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van geluidschermen. De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009.
In 2020 zijn de volgende mutaties verwerkt in de reserve.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Totaal stortingen

-

-

-

Onttrekking:

Overig:

Primaire begroting 2020

40.200

5.400

34.800

2019-334

Totaal onttrekkingen

40.200

5.400

34.800

Reserve Betere buurten
De reserve is ingesteld om middelen beschikbaar te stellen voor het opknappen van de buitenruimten in diverse buurten in Nieuwegein. Dit wordt integraal en projectmatig aangepakt.
De reserve is ingesteld bij het opstellen van de begroting 2016.
In 2020 zijn de volgende mutaties verwerkt in de reserve.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Stortingen:

Primaire begroting 2020 jaarlijks

1.246.000

1.246.000

-

2019-334

BR: correctie regiodeal

-41.000

-41.000

-

2020-315

Totaal stortingen

1.205.000

1.205.000

Onttrekking:

Primaire begroting 2020 kapitaallasten

424.300

405.500

18.800

2019-334

BR: bijstelling kapitaallasten

-156.000

-156.000

2020-315

Totaal onttrekkingen

268.300

249.500

18.800

Reserve Cultuurvisie 2015-2020
Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en
Maatschappij 2015 – 2020. In 2020 zijn er geen mutaties geraamd / of verwerkt in de reserve.

Reserve Coronakosten
Deze reserve is ingesteld op bij de bestuursrapportage 2020 voor de verwerking van de Coronakosten en ontvangen bijdrage in de Coronakosten.
In 2020 zijn de volgende mutaties verwerkt in de reserve.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Stortingen:

BR: saldo opbrengsten en kosten medio 2020

924.000

924.000

-

2020-315

Totaal stortingen

924.000

924.000

Onttrekking:

2e TW saldo opbrengsten en kosten ultimo 2020

924.000

924.000

2020-455

Totaal onttrekkingen

924.000

924.000

-

Dekking kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen
(kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een
aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie
materiële vaste activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan
deze reserve.

De onttrekking aan de reserve kapitaallasten is € 131.000 lager dan begroot. Dit is met name een gevolg van de lagere rentestand. Het gedeelte van de onttrekking, dat gekoppeld is aan de rentelasten (€ 850.000), is incidenteel omdat het toezichtkader van de provincie niet toestaat dat dit als structureel wordt aangemerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekking:

Primaire begroting

3.888.200

3.756.859

131.341

2019-334

BR: bijstelling kapitaallasten

-210.100

-210.100

-

2020-315

Totaal onttrekkingen

3.678.100

3.546.759

131.341

Reserve ISV gelden
De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt ingezet voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter.  In 2020 zijn de volgende mutaties verwerkt in de reserve.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekking:

Primaire begroting 2020

40.000

40.000

-

2019-334

Totaal onttrekkingen

40.000

40.000

-

Reserve kunst en cultuur binnenstad
Deze reserve is ontstaan als gevolg van de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds
2002 van kracht is. Deze verordening regelt dat bij vaststelling van ieder grondexploitatieproject
eenmalig een bedrag gereserveerd wordt ten behoeve van kunst in de openbare ruimte. In 2014 is besloten deze regeling niet meer toe te passen bij nieuwe projecten, wat tot gevolg heeft dat de reserve niet meer wordt aangevuld uit de grondexploitatie.  Deze reserve is geoormerkt om invulling te geven aan Motie 120 "Kunst verrijkt de Binnenstad". In 2020 is er geen mutatie op deze reserve doorgevoerd.

Reserve maatregelen luchtkwaliteit
Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit
opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.
In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Totaal stortingen

-

-

-

Onttrekking:

Overig:

Primaire begroting 2020

30.000

16.800

13.200

2019-334

Totaal onttrekkingen

30.000

16.800

13.200

Reserve nota kapitaalgoederen
De reserve is ingesteld in 2018 als gevolg van de stelselwijziging  voor de verwerking van de investeringen met maatschappelijk nut. De reserve is ingesteld om de lasten van de stelselwijziging op een geleidelijke wijze in de exploitatiebegroting meerjarig in te voeren. In de jaren 2018 – 2020 wordt de reserve gevuld door de gereserveerd budgetten voor het onderhoud te storten in de reserve. Vanaf 2020 worden de hogere afschrijvingslasten voor de kapitaalgoederen uit de reserve onttrokken.  
In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Stortingen:

Primaire begroting 2020

518.400

518.400

-

2019-334

BR: bijstelling kapitaallasten

472.800

472.800

-

2020-315

2e TW omzetting stelposten in storting

467.800

467.800

2020-455

Totaal stortingen

1.459.000

1.459.000

Er zijn geen onttrekkingen geraamd of verwerkt.

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders
Bij de resultaatbestemming 2018 (raadsbesluit 2019-180) is een bedrag van € 267.055 onttrokken aan de Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders.
In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Stortingen:

2e TW Luifel

150.000

150.000

-

2020-455

Totaal stortingen

150.000

150.000

Onttrekking:

Primaire begroting 2020

136.600

136.600

-

2019-334

Totaal onttrekkingen

136.600

136.600

-

Reserve parkeren
De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Het jaarlijks resultaat van de parkeerexploitatie wordt verrekend deze bestemmingsreserve.
In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekkingen:

Resultaat 2019

Jaarresultaat 2019

530.000

530.000

-

2020-231

Overig

Primaire begroting

280.500

280.500

-

2019-334

BR: bijstelling kapitaallasten

-18.221

-18.221

-

2020-315

Totaal onttrekkingen

792.279

792.279

-

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed
Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma
Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat
het onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is. In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekking:

Primaire begroting 2020

150.000

150.000

-

2019-334

BR: bijstelling

-150.000

-150.000

2020-315

Totaal onttrekkingen

-

-

-

Reserve sociaal domein
De reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 ingesteld voor de risico's en onzekerheden in het Sociaal Domein. Het doel van deze reserve is om de financiële afwijkingen binnen programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (binnen het hek) ten gunste of ten laste van deze reserve te brengen. Middels de resultaatbestemming van  2019 is € 1.695.000 is onttrokken uit de reserve sociaal domein. Bij de Bestuursrapportage 2020 is het rest van de reserve sociaal domein € 1461.400 onttrokken. In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekkingen:

Resultaat 2019

Jaarresultaat 2019

1.695.000

1.695.000

-

2020-231

Overig

Primaire begroting

2.714.700

2.714.700

-

2019-334

BR: bijstelling

-1.253.300

-1.253.300

-

2020-315

Totaal onttrekkingen

3.156.400

3.156.400

-

Reserve Startersleningen
Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening
aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze
startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen
blijven wonen. In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekking:

Primaire begroting 2020

50.400

60.948

-10.548

2019-334

Totaal onttrekkingen

50.400

60.948

-10.548

Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen
Het restant van deze indertijd ingestelde reserve voor het oude urgentieprogramma 1.600 woningen (2006) is bij de actualisatie van het woningbouwprogramma ter ondersteuning daarvan in stand gehouden. In 2020 is er geen mutatie op deze reserve doorgevoerd.

Reserve Wabo
De reserve is ingesteld bij de resultaatbestemming 2018. De reserve is ingesteld om de baten en lasten  te matchen met de daadwerkelijke inzet en inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen. In 2020 zijn de volgende mutaties op de reserve begroot en verwerkt.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

stortingen:

Resultaat 2019

Jaarresultaat 2019

358.000

358.000

-

2020-231

Totaal onttrekkingen

358.000

358.000

-

Er zijn geen onttrekkingen geraamd of verwerkt.

Reserve programma uitvoering Woonwijs
In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma
1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs.
 In 2020 is € 25.000 onttrokken inzake de invulling van het gebouw Luifelstede.

begroot

werkelijk

verschil

raadsbesluit

Er zijn geen stortingen geraamd of verwerkt.

Onttrekking:

Primaire begroting 2020

25.000

25.000

-

2019-334

Totaal onttrekkingen

25.000

25.000

-

Reserve Dekking kapitaallasten Sportpark Parkhout
De reserve is in 2020 ingesteld t.b.v. de dekking van kapitaallasten sportpark Parkhout. De voeding van de reserve zal worden gestort door een bijdrage uit de GREX van Wiersdijk. In 2020 zijn er geen mutaties doorgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40