ACTIVA

Vlottende activa

Hieronder wordt ingegaan op balansposten vlottende activa. Dit heeft betrekking op de  voorraden, uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en overlopende activa.

Voorraden

Bouwgronden in exploitatie

Boek-waarde 31-12-2019

Investeringen /kosten

opbreng- sten

mutatie voor- ziening

winst- name

Totaal mutaties

Boek-waarde 31-12-2020

Verantwoord onder:

Voor- raden

Voor- ziening grond- bedrijf

Over- lopende passiva

Het Klooster

-6.726

3.686

5.903

7.198

4.981

-1.745

-1.745

Subtotaal Het Klooster

-6.726

3.686

5.903

0

7.198

4.981

-1.745

0

-1.745

Lekboulevard

3.897

115

0

0

0

115

4.012

4.012

Lekboulevard voorziening

-4.400

0

-4.400

-4.012

-388

Subtotaal lekboulevard

-503

115

0

0

0

115

-388

0

-388

0

Deventerschans

863

1

0

0

0

1

864

864

Deventerschans voorziening

0

-200

-200

-200

-200

Subtotaal deventerschans

863

1

0

-200

0

-199

664

664

0

0

Blokhoeve

1.870

501

245

0

0

256

2.126

2.126

Blokhoeve voorziening

-3.310

-950

-950

-4.260

-2.126

-2.134

Subttotaal blokhoeve

-1.440

501

245

-950

0

-694

-2.134

0

-2.134

0

City

6.400

6.469

1.720

0

4.749

11.149

11.149

City voorziening

-23.270

-289

-289

-23.559

-11.149

-12.410

Subtotaal City

-16.870

6.469

1.720

-289

0

4.460

-12.410

0

-12.410

0

Rijnhuizen-Noord

789

17

0

0

0

17

806

806

Subtotaal Rijnhuizen-Noord

789

17

0

0

0

17

806

806

Altrecht

0

41

0

0

0

41

41

41

Subtotaal Altrecht

0

41

0

0

0

41

41

41

Wiersdijk

213

1

1

214

214

Wiersdijk voorziening

-250

0

-250

-214

-36

Subtotaal Wiersdijk

-37

1

0

0

0

1

-36

0

-36

0

Juko

0

246

0

0

0

246

246

246

Juko voorziening

0

-150

-150

-150

-150

Subtotaal Juko

0

246

0

-150

0

96

96

96

0

0

Totaal Onderhanden werk

-23.924

11.077

7.868

-1.589

7.198

8.818

-15.106

1.607

-14.968

-1.745

Bouwgronden in exploitatie

(x € 1.000)

Geraamde Nog te maken kosten

Geraamde Nog te kopen

Geraamde Verw.
opbrengst

Voorcal.res.

Voorziening

Eindbalans

Het Klooster

-19.674

-323

43.604

-25.353

Subtotaal Het Klooster

-19.674

-323

43.604

-25.353

Lekboulevard

-2.763

2.375

4.400

4.012

Lekboulevard Voorziening

-4.400

-4.012

Subtotaal Lekboulevard

-2.763

2.375

4.400

-4.400

Deventerschans

-629

1.293

200

864

Deventerschans Voorziening

-200

-200

Subtotaal Deventerschans

-629

1.293

200

-200

664

Blokhoeve

-8.177

6.044

4.259

2.126

Blokhoeve Voorziening

-4.259

-2.126

Subtotaal Blokhoeve

-8.177

6.044

4.259

-4.259

City

-52.963

40.552

23.560

11.149

City Voorziening

-23.560

-11.149

Subtotaal Binnenstad

-52.963

40.552

23.560

-23.560

Rijnhuizen-Noord

-7.719

9.595

-1.070

806

Subtotaal Rijnhuizen-Noord

-7.719

9.595

-1.070

806

Altrecht lokatie

-392

1.434

-1.000

41

Subtotaal Altrecht

-392

1.434

-1.000

41

Wiersdijk

-924

889

250

214

Wiersdijk voorziening

-250

-214

Subtotaal Wiersdijk

-924

889

250

-250

Juko terrein

-748

844

150

-150

96

Subtotaal Juko

-748

844

150

-150

96

Totaal

-93.988

-323

106.629

5.397

-32.819

1.608

Voor een verdere toelichting op de voorraden verwijzen wij u naar de paragraaf grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40