ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa

Boek-waarde
31-12-2019

Vermeerderingen

Vermin-deringen

Terug-betalingen

Boek-
waarde
31-12-2020

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotsbedragen die ontstaan door voorfinanciering op de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

252

252

- Overige Nederlandse overheidslichamen

224

59

165

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

6.343

1.543

308

5.845

1.733

Totaal overlopende activa

6.819

1.543

367

5.845

2.150

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40