ACTIVA

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetyp.looptijd < 1 jaar

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

Balanswaarde

31-12-2020

oninbaar

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

10.246

10.246

9.371

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

6.800

6.800

12.438

Rekening-courant met niet-financiële instellingen

171

171

154

Overige vorderingen

7.615

-3.172

4.443

5.138

24.832

-3.172

21.660

27.101

Rekening courant met het rijk/Vorderingen op het rijk

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                       1.046

                   809

                   984

                   922

Drempelbedrag verslagjaar 2020

1.464

1.464

1.464

1.464

Ruimte onder het drempelbedrag

                          417

                   654

                   479

                   541

Overschrijding van het drempelbedrag

                              -  

                       -  

                       -  

                       -  

Overige vorderingen (incl. debiteuren)
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen op debiteuren (€ 4,1 mln.), belastingdebiteuren
(€ 1 mln), bijstandsdebiteuren kortlopende (€ 2,7 mln). Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans groot is dat deze niet ontvangen gaan worden. De totale omvang van de voorziening bedraagt € 3.2 mln.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40