ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2019

In
vesteringen

Des-
investeringen

Aflos-             singen

Herwaar-        dering

Boekwaarde
31-12-2020

(x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen

10.711

572

11.282

Overige verbonden partijen

267

267

Leningen

Deelnemingen

113

56

57

Overige

Overige langlopende leningen

5.677

1.852

635

6.895

Totaal

16.767

1.852

0

690

572

18.501

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen
De gemeente is 100% aandeelhouder van Verbindion. In 2020 is de duurzame waardevermindering zoals deze in afgelopen jaar is geboekt teruggedraaid aangezien voor deze deelneming geen sprake is van een duurzame waardevermindering. Hiermee is de waardering van de deelneming conform BBV (zie ook de grondslagen).

Overige verbonden partijen
Ultimo 2020 had de Gemeente Nieuwegein voor totaal € 267.000 aan aandelenkapitaal uitstaan; een bedrag van € 201.000 bij de BNG, € 63.000 bij Vitens en € 3.000 bij Dataland.

Leningen
Deelnemingen
In 2020 heeft Vitens € 56.000 afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens
ultimo 2020 € 57.000 bedraagt.

 
Overige
Overige langlopende leningen
De overige langelopende leningen bestaan uit:

  1. Bijstandsvorderingen en vorderingen BBZ samen € 1,7 mln. De voorziening hierop bedraagt per ultimo 2020 € 639.000.
  2. De gemeente Nieuwegein heeft een aantal overige langlopende leningen verstrekt aan

Hospice, de Museumwerf, en Movactor. Het totaalbedrag van de overige leningen bedraagt per ultimo 2020 € 213.000.

Bij de SVN zijn een aantal leningen vanuit de gemeente Nieuwegein ondergebracht. Dit betreft de startersleningen, de blijversleningen, de duurzaamheidslening en de verzilverlening.

Op de balans staat een totaal van bedrag van € 4,1 mln aan nog uitstaande verstrekte leningen. Daarnaast staat er voor €1,4 mln in rekening courant uit bij de SVN.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40