ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Investeringen met economisch nut

203.298

206.876

Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd  kosten een heffing kan worden geheven

25.281

23.009

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

9.083

7.087

Totaal

237.662

236.971

Investeringen met een economisch nut

Investeringen met economische nut

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Gronden en terreinen

30.846

30.744

Strategische gronden

3.216

3.216

Bedrijfsgebouwen

134.513

137.926

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

137

152

Vervoermiddelen

1.343

1.068

Machines, apparaten en installaties

25.144

26.667

Overige

8.098

7.103

Totaal

203.298

206.876

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2019

 Investeringen Aanschafw.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2020

Gronden en terreinen

30.744

120

17

30.846

Strategische gronden

3.216

3.216

Bedrijfsgebouwen

137.926

760

4.162

12

134.513

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

152

15

137

Vervoermiddelen

1.068

492

216

1.343

Machines, apparaten en installaties

26.667

1.226

2.743

6

25.144

Overige

7.103

1.591

536

60

8.098

Totaal

206.876

4.189

7.689

78

203.298

Kredieten (x € 1.000)

Krediet

Realisatie (incl bijdragen)

Cum. Realisatie

Restant

Investeringen met economisch nut

2020

2020

t.m 2020

t.m 2020

Gronden en terreinen

619

120

120

499

Strategische gronden

0

Bedrijfsgebouwen

29.112

748

951

28.161

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

600

0

0

600

Vervoermiddelen

854

492

492

362

Machines, apparaten en installaties

17.491

1.220

2.680

14.811

Overige

10.619

1.531

2.156

8.463

totaal Investeringen met economisch nut

59.294

4.111

6.399

52.895

De belangrijkste investeringen voor investeringen met economische nut zijn:

Investeringen in 2020 > 250.000 Investeringen met economisch nut (1.000)

Krediet

Realisatie (incl bijdragen)

Cum. Realisatie

Indeling investeringen

Omschrijving van de investering

2020

2020

t.m 2020

Gronden en terreinen

Strategische gronden

Bedrijfsgebouwen

Overname boekwaarde Anna van Rijn

426

425

425

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Investering armaturen masten

380

388

388

Machines, apparaten en installaties

Verduurzaming Vastgoed

592

261

324

Overige

Herinrichting begraafplaats

187

296

306

Overige

Abri's

472

371

518

Overige

Toplaag kunstgras

313

319

319

Voor toelichting inzake de begrotingsrechtmatigheid wordt verwezen naar paragraaf analyse begrotingsrechtmatigheid.

Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut met tarief betreft investeringen waarvan de kapitaallasten in de tarieven kunnen worden verwerkt weer:

Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd  kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2019

 Investeringen Aanschafw.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouwk.werken ec.nut met tarief

23.009

2.956

683

25.281

Totaal Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd  kosten een heffing kan worden geheven

23.009

2.956

683

0

25.281

Totaal

23.009

2.956

683

0

25.281

Kredieten (x € 1.000)

Krediet

Realisatie (incl bijdragen)

Cum. Realisatie

Restant

Investeringen met economische nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven

Grond- weg- en waterbouwkundige werken met tarief

23.392

2.956

4.885

18.507

De belangrijkste investeringen voor investeringen met economische nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:

investeringen in 2020 > 250.000

Krediet

Realisatie

Cum. Realisatie

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (x 1.000)

2020

2020

t/m 2020

Diverse buurtvernieuwing Betere buurten

20.347

1.240

2.877

Hemelwaterafvoer

1.286

1.010

1.283

Rioolvervangingen

740

439

439

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut weer:

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2019

 Investeringen Aanschafw.

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde 31-12-2020

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

7.087

2.070

83

-7

9.083

Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

7.087

2.070

83

-7

9.083

Totaal

7.087

2.070

83

-7

9.083

Kredieten (x € 1.000)

Krediet

Realisatie (incl bijdragen)

Cum. Realisatie

Restant

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Grond- weg- en waterbouwkundige werken met tarief

14.476

2.078

5.995

8.480

De belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut zijn:

Voor toelichting inzake de begrotingsrechtmatigheid wordt verwezen naar paragraaf analyse begrotingsrechtmatigheid.

Overschrijding op wegen wordt in 2021 verrekend met andere jaarschijven.In totaliteit blijven we binnen beschikbaargestelde kredieten.

Investeringen in 2020 > 250.000

Krediet

Realisatie

Cum. Realisatie

Investeringen met een maatschappelijk nut (x € 1.000)

2020

2020

t/m 2020

Wegen

1.313

1.000

1.414

Speelvoorzieningen

1.768

242

644

Vervanging groen

1.546

267

891

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40