Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.

Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2020 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u ook naar de betreffende programma’s.

Programma / product

onderwerp

inciden-
tele
lasten

inciden-tele baten

storting reserve

ont-trekking reserve

Programma Bestuur en Dienstverlening

Bestuur

Lagere uitkering voormalig bestuurders

-150

Lagere representatie- en overige uitgaven

-50

Kosten livestream en overige kosten raad (corona)

40

Strategie en samenwerking

Lagere kosten internationale samenwerking en lokale organisaties

-33

Wijkgericht samenwerken

Laten en baten wijkgericht samenwerken

-32

13

Burgerzaken

Lasten en baten burgerzaken

10

-182

Klantcontacten en voorlichting

Hogere kosten communicatie en gemeentepagina (corona)

109

Lagere kosten website

-10

Vergunning-verlening

Lagere opbrengst evenementen (corona)

-24

Programma Wonen en Economie

Grondzaken

Onderhanden werk grondexploitaties

12.499

18.915

Lagere huurinkomsten winkels (corona)

-160

Milieu en klimaatadaptatie

Lagere kosten handhaving milieu

-37

Lagere kosten klimaatadaptatie

-221

129

Overige kosten milieu en klimaatadaptatie

-36

Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen

Planontwikkelingskosten

269

104

Lasten en baten WABO

237

1.273

Overige kosten ruimtelijke ontwikkeling wonen

-123

Betere buurten

Lasten en baten Betere buurten

41

101

Economie

Lagere kosten economisch beleid

-110

Lagere kosten Citymarkting

-34

Reserves

Onttrekking reserve Betere buurten

1.246

249

Programma Leefomgeving en Veiligheid

Leefomgeving

Lasten en baten begraafplaats

16

83

Lagere lasten civieltechnische werken

-130

Lasten en baten afvalinzameling

150

262

Kosten inzet verkeersregelaars

30

Hogere inkomsten kabels en leidingen

50

Laten en baten openbaar groen

50

22

Hogere kosten parkeren

52

Lagere parkeeropbrengsten (PEX)

-859

Lagere parkeeropbrengsten (corona)

-1.013

Lagere kosten baggeren

-242

Overige Lasten en baten riolering

443

201

Lagere lasten gladheidsbestrijding en straatreiniging

-119

Lasten en baten zwerfafval

49

49

Lagere lasten speelvoorzieningen

-40

Lasten en baten verkeersmaatregelen

30

-94

Hogere onderhoudskosten wegen

152

-12

Veiligheid

Lagere lasten integrale veiligheid

-55

Reserves

Onttrekking reserve Actieplan geluid

5

Onttrekking reserve Luchtkwaliteit

17

Onttrekking reserve Parkeren

262

Programma Vrije tijd

Vrije tijd

Gemeentelijke bijdrage De Kom 

270

Lagere kosten cultuur

-36

Sport

Lagere lasten sportstimulering

-79

Huurderving NV Sportinrichtingen

-45

Correctie boekwaarde NV Sportinrichtingen

1.340

Toerisme

Bijdrage Nieuwegein 50 jaar

18

Stichtse Groenlanden aanvullende bijdrage

7

Lagere subsidies evenementen

-70

Diverse evenementen 

56

Programma Versterking eigen kracht ondersteuning en Bescherming 

Veiligheid en zorg

Lagere subsidie Samen Veilig

-37

Arbeidsdeelname

Terugontvangen BTW re-integratie

-555

Overheveling middelen 2019

-309

Armoedebeleid

Lagere lasten Stadspas

-184

Lagere kosten overige minimaregelingen

-141

Inkomensvangnet

Lasten en baten BUIG

107

890

Lasten en baten TOZO-regeling

7.449

7.449

Organisatiekosten WIL

13

Lasten en baten sociale recherche

-83

-58

Toegang ondersteuning

Lagere huisvestingskosten

-185

Lagere uitvoeringskosten RBL

-127

Transformatieagenda

Lasten en baten transformatieagenda

1.542

34

Gezondheid

Lagere kosten diverse onderdelen

-44

Onderwijs

Lagere kosten en overheveling peuterbudget

-98

Lagere kosten leerlingvervoer

-50

Welzijn en deelname

Lagere kosten integrale aanpak Romaproblematiek

-56

Laten en baten Luifelstede

10

25

Lagere subsidies welzijn

143

Reserves

Reserve opvang statushouders

150

137

Onttrekking reserve sociaal domein

1.461

Onttrekking reserve woonwijs

25

Programma Bedrijfsvoering

Bestuurlijke informatievoorziening

Kosten implementatie omgevingswet

229

Staf

Hogere personeelslasten

142

Hogere doorbelasting personeelslasten

-394

Hogere personeelsgerelateerde inkomsten

470

Financiën

Extra inzet Fiscaal in control

134

Extra werkzaamheden invordering en debiteurenadministratie

30

Personeelszorg

Lagere personeelsgerelateerde uitgaven

-47

Automatisering en informatisering

Lasten en baten automatisering en informatisering

-184

76

Juridische dienstverlening

Hogere lasten juridische dienstverlening

31

Facilitaire zaken

Lagere kosten als gevolg corona

-199

Tractie

Hogere kosten onderhoud

22

Sport-accommodaties

Lagere energiekosten

-65

Kosten coronaproof maken accommodaties

70

Hogere overige onderhoudskosten

5

Lagere (rente)lasten door vertraging investeringen

-154

Lagere bijdrage SPUK BTW Sport

-25

Lagere inkomsten vanwege corona

-221

Uitkering Sport Tegemoetkoming huurders sport

91

Lagere inkomsten overig

-15

Onderwijs-gebouwen

Lasten en baten schadegevallen

66

12

Lasten en baten energie en onderhoud

115

75

Lagere rentelasten door vertraging investeringen

-100

Stadshuis

Lagere lasten en baten door vertraging investering

-120

-32

Kosten coronaproof maken stadshuis

80

Lagere overige kosten

-95

Overige acommodaties

Hogere lasten

31

Storting voorziening

30

Lagere inkomsten vanwege corona

-30

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Opschorting opschalingskorting

73

Eerste tranche coronamiddelen

1.301

Tweede tranche coronamiddelen

819

Derde tranche coronamiddelen

253

Verrekeningen voorgaande jaren

60

Belastingen

Rente afrekeningen BTW voorgaande jaren

64

Af te dragen VPB

1.250

Hogere opbrengst OZB

738

Verrekening precario voorgaande jaren

66

Lagere opbrengst toeristenbelasting

-22

Verrekening toeristenbelasting 2019

10

Lagere opbrengst straatparkeren

-37

Nog te besteden middelen

Vrijval stelpost onvoorzien

-35

Afrekeningen BTW voorgaande jaren

144

Vrijval voorziening VPB voorgaande jaren

121

Vrijval stelpost MIP

50

Treasury

Lagere rentelasten en hogere rentebaten

-189

45

Lagere doorberekening rente

658

Lagere inkomsten dividend

-134

Overige algemene dekkingsmiddelen

Storting in voorziening dubieuze debiteuren

350

Vrijval post oninvorderbare posten

26

Reserves

Onttrekking Algemene reserve

719

Mutaties reserve Grondbedrijf

1.245

Onttrekking reserve Dekking kapitaallasten

850

Storting reserve Nota kapitaalgoederen

1.459

Mutaties reserve Coronakosten

924

924

Totaal

22.205

32.243

3.779

5.894

Op basis van bovenstaande posten ontstaat het volgende beeld, afgezet tegen het saldo van de jaarrekening 2020:

Onderwerp

incidentele lasten

incidentele baten

Totaal incidentele lasten en stortingen reserves:

25.984

Totaal incidentele baten en onttrekkingen reserves:

38.137

Saldo incidentele posten:

-12.153

Saldo jaarrekening 2020:

7.798

Structureel saldo (zonder incidentele posten):

-4.355

Het saldo van de incidentele lasten ten opzichte van de incidentele baten is groter dan het saldo van de jaarrekening als geheel. Dat betekent dat de jaarrekening 2020 structureel met een negatief saldo sluit. Ten opzichte van de stand in de begroting 2020 (met aanvullende dekkingsmiddelen) ad € 516.000 negatief is het saldo meer negatief uitgekomen. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de incidentele extra kosten vanwege de coronacrisis, waarvoor nog niet in alle gevallen in 2020 compensatie is ontvangen. Daarnaast is een deel van de onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten als incidenteel aangemerkt, omdat deze niet voldoet aan de criteria om deze als structureel aan te merken.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40