PASSIVA

Vlottende passiva

De gemeente staat garant voor een aantal geldleningen. Dit betreft de garantstelling voor drie woningbouwcorporaties en een aantal losse garantstellingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de garantstellingen weer: (bedragen x € 1.000)

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen en garanties kan als volgt naar de aard van de geldlening worden gespecificeerd.

soort

aard / omschriving

oorspronkelijk bedrag

percentage borgstelling

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Totaal achtervang woningbouw

3 stichtingen

305.126

100

270.440

203.669

Overige Nieuwegeinse instellingen

Diverse sport- instellingen

2.004

50-100

535

604

Totaal gegarandeerde leningen en borgstellingen

307.129

270.975

204.273

WSW (achtervang Woningbouw)
Bij het gemeentelijk woonbeleid zijn gemeenten en corporaties op elkaar aangewezen. Corporaties investeren in sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Zij maken op basis van de gemeentelijke woonvisie hierover met de gemeente en de huurdersorganisatie prestatieafspraken. Voor de financiering sluiten zij leningen af die kunnen worden geborgd door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Rijk en gemeenten vormen de achtervang van die borging.
Het totaal gegarandeerde bedrag per 31 december 2020 bedraagt 270,4 mln.

Overige Nieuwegeinse instellingen
Dit betreft garantstellingen voor geldleningen van sportverenigingen.
Het totaal gegarandeerde bedrag per 31 december 2020 bedraagt 0,5 mln.

Er zijn 2020 geen betalingen gedaan uit hoofde van garantstelling.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40