PASSIVA

Vlottende passiva

Overlopende Passiva

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
 31-12-2019

De van de europese en Nederlands overheidslichamen ontvangen voorschotsbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

6.658

654

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.386

949

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

16.410

15.785

Totaal overlopende passiva

24.454

17.389

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De vorderingen verantwoord onder het faciliterend grondbedrijf kunnen worden verhaald op derden dit betreft verhaalbare kosten.

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 08:17:54 met de export van 06/08/2021 08:01:40